Du er her

  • Hjem
  • /
    2008
  • /
    Nr 4
  • /
    Hva hvis næringslivet tar et ansvar for arbeidsreisene? Arbeidsreiser – en utfordring i klimapolitikken

Hva hvis næringslivet tar et ansvar for arbeidsreisene? Arbeidsreiser – en utfordring i klimapolitikken

For bedrifter med mange arbeidsplasser er det mulig å utforme effektive tiltak for å begrense ansattes bruk av bil til og fra jobben. Det kan skje i samarbeid med lokale myndigheter og trafikkselskaper. Gevinster kan hentes ikke minst i form av reduserte klimagassutslipp

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Kongsberg markedsfører seg som sykkelby. I sommerhalvåret sykler 1/4 av de ansatte til Næringsparken. Foto: F. Dahl

Av Øystein Engebretsen, cand. real og forsker II  på Transportøkonomisk institutt

Tall fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 viser at omtrent en tredel av trafikkarbeidet (vognkm) med personbiler skjer som reise til eller fra arbeid. Når vi vet at veitrafikk står for drøyt 28 prosent av klimagassutslippene (2006) og er den utslippskilden som har økt mest siden 1991 (Statistisk sentralbyrå 2008), betyr det at arbeidsreiser med bil er en viktig komponent i de norske utslippene.

I tillegg kommer lokale miljø- og trafikkproblemer i byer og tettsteder.  

Flere offentlige (statlige) tiltak diskuteres for å begrense bilbruk til arbeid. Dette kan imidlertid også ses på som bedriftenes ansvar. Særlig for store bedrifter og næringsparker med mange arbeidsplasser, er det mulig å utforme effektive tiltak, gjerne i samarbeid med lokale myndigheter og trafikkselskaper.

Eksempelet Kongsberg
På Kongsberg har næringslivet tatt utfordringen. Kongsberg Næringspark omfatter 37 bedrifter med i alt ca. 4 700 ansatte. Man har som mål å redusere bilbruken til Næringsparken. Det er tre begrunnelser for dette:

-    Et ønske om å bidra i den nasjonale klimapolitikken.
-    Reduksjon av trafikkbelastningen i Kongsberg sentrum.
-    Et behov for konvertering av arealer fra parkering til utbygging av næringsbygg i Næringsparken.

Kunnskap en viktig forutsetning
Hvordan kan næringslivet gripe an utfordringen? Et første skritt bør være å skaffe informasjon om hvordan de ansatte kommer til jobb og hvor bundet de er til sin reisemåte. Dette kan gjøres gjennom lokalt tilpassede reisevaneundersøkelser.

For å få et inntrykk av utfordringer og mulige tiltak, bør lokale reise­vane­undersøkelser være utformet slik at de kan knyttes til resultater fra de nasjonale reise­vane­undersøkelsene. Dersom tiltak allerede er satt i gang, kan reisevaneundersøkelsen dokumentere om det er oppnådd effekter.

Internettbasert reisevaneundersøkelse
På oppdrag for Kongsberg Næringspark AS, Kongsberggruppen ASA og Kongsberg kommune, gjennomførte TØI i januar og februar 2008 en internettbasert reisevaneundersøkelse i Kongsberg Næringspark. 60 prosent av de ansatte besvarte spørreskjemaet (blanding av spørsmål fra den nasjonale reisevaneundersøkelsen og lokale spørsmål). 

Sykkelbyen Kongsberg
I nasjonal målestokk har Næringsparken et stort arbeidskraftomland. Nesten ti prosent av de ansatte bor mer enn 50 km unna. De aller fleste bor imidlertid innenfor dagpendlingsavstand, herunder over 2/3 i Kongsberg kommune.  

De fleste bruker bil til jobben. Det er likevel mindre bilbruk enn vi vanligvis finner til arbeidsplasser i tettsteder på Kongsbergs størrelse. Kongsberg markedsfører seg som sykkelby, og dette gjenspeiles i reisevanene. Selv vinterstid ligger sykkelandelen for Næringsparken nesten på årsgjennomsnittet for landet. I sommerhalvåret sykler 1/4 av de ansatte til Næringsparken!

For dem som bruker bil er eksisterende kollektiv­tilbud sjelden noe alternativ. To av tre oppgir at tilbudet er for dårlig. Det er langt til holdeplass, få avganger og tar for lang tid. Noen mangler kollektivtilbud. Det må likevel legges til at mange av dem som kjører bil om vinteren, sykler eller går i sommerhalvåret.

Bostedet bestemmer reisemåte
Folks valgmulighet avhenger av reiseveg og av lokale forhold der de bor. Næromlandet strekker seg ca 2 km nord og sør for Næringsparken på vestsiden av Numedalslågen. Herfra går eller sykler de fleste. Fra andre områder er det bilen som dominerer, selv om gang-/sykkelandelen er høy fra hele Kongsberg tettsted.

Kongsberg tettsted med Kongsberg Næringspark.

Gamlegrendåsen (kart) peker seg ut med relativt høy kollektivandel. Området betjenes vinteren 2008 av en rushtidsrute med avgang hvert 20. minutt direkte til/fra Næringsparken. Ruten er et prøveprosjekt finansiert av alle bedriftene i Næringsparken.

Også fra Notodden i vest er det relativt mange som reiser kollektivt, trolig med TIMEkspressen

Potensialet for redusert bilbruk
For at bilbrukerne skal skifte til buss, er det nødvendig med flere avganger, flere direkte ruter, kortere avstand til holdeplass og kortere reisetid. Det er nesten ingen som sier at høyere bensinpriser eller redusert parkeringstilbud vil medføre at de begynner å bruke buss. Erfaringene fra større byer viser imidlertid at et godt kollektivtilbud må kombineres med restriktive tiltak på bilsiden for å få vesentlig økning i kollektivandelen (Engebretsen 2006).

Det er planlagt forsøk med direktebuss mellom Kongsberg stasjon og Næringsparken tilpasset togankomster/-avganger. 14 prosent kan tenke seg å bruke dette tilbudet. Sju prosent kan tenke seg å bruke et tilsvarende tilbud med bysykler (på stasjonen)

I tettsteder på Kongsbergs størrelse vil ofte tiltak for mer gang- og sykkeltrafikk være viktigst for å redusere bilbruken. Signalene er relativt klare - for å få flere til å gå eller sykle til jobben kreves det flere gang- og sykkelveier.

Mange ønsker gangbru over Numedalslågen, en bru  som kan utvide Næringsparkens næromland til store deler av Gamlegrendåsen. Fordi  hele 14 prosent av biltrafikken til Næringsparken kommer fra dette området, er det grunn til å tro at dette vil være et viktig tiltak.

Lokale tiltak viktigst
Selv om Næringsparken har stort pendlingsomland, viser undersøkelsen at lokale tiltak er viktigst. For langpendlerne kan dette f. eks. bestå av den planlagte direktebussen fra Kongsberg stasjon. Lokalt trengs flere direktebusser med hyppige avganger (som rushtidsbussen fra Gamlegrendåsen), flere holdeplasser ved Næringsparken og flere gang- og sykkelveier (spesielt gangbru over Lågen).

På lang sikt bør kommunen satse på utbygging som reduserer transportbehovet (Strand et al 2007). Skal store effekter oppnås, trengs i tillegg restriktive tiltak rettet mot den delen av bilbruken der det fins gode alternativer.

Grunnlag for lokalt planarbeid
Erfaringene fra Kongsberg viser at lokale internettbaserte reisevaneundersøkelser som kobles til resultatene i nasjonale reisevaneundersøkelser, vil være en god start for utforming og evaluering av tiltak.

Med et godt samarbeid med lokale bedrifter og myndigheter, kan slike undersøkelser normalt gjennomføres i løpet av 4-5 uker,.

Resultatene kan benyttes av bedriftene for utforming av egne tiltak og for framstøt mot lokale myndigheter og trafikkselskaper for å be om bedre kollektivtilbud med mer.

Nasjonalt og i storbyområdene brukes reisevaneundersøkelser i planarbeid (f. eks. Nasjonal transportplan). Gjennom undersøkelser av den typen vi har presentert her, kan kommuner og lokale trafikkselskap få et tilsvarende kunnskapsgrunnlag for sin planlegging.

Kilder
Denstadli, J. M., Ø. Engebretsen, R. Hjorthol og L. Vågane 2006. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 – nøkkelrapport. TØI rapport 844/2006.

Engebretsen, Ø. 2006. Arbeids- og tjenestereiser. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005. TØI rapport 868/2006.
Engebretsen, Ø. 2008. Reisevaneundersøkelse 2008. Kongsberg Næringspark. TØI rapport 947/2008. Kun på Internett (http://www.toi.no/).

Kongsberg kommune 2008. Sykkelbyen Kongsberg. http://www.kongsberg.kommune.no.

Kongsberg Næringspark AS 2008. Rute 1: Gamlegrendåsen – Kongsberg Næringspark.

Laagendalsposten 2008. Buss skal redusere morgenkøen. http://www.laagendalsposten.no, 20.01.08.

Strand, A., P. Næss og A. Tennøy 2007. Mulighetsstudie nye byutviklings­retninger for Kongsberg. TØI rapport 936/2007. Kun på Internett 

Statistisk sentralbyrå 2008. Veitrafikk viktigst for økte klimagassutslipp. http://www.ssb.no.

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS