Du er her

Nasjonal sykkelkonferanse i Kristiansand: Vegvesenet tar økt ansvar

Statens vegvesen har gjennom NTP 2006-20015 fått en ny rolle som pådriver for økt sykkelbruk. - Dette er en stor utfordring for etaten som vi tar særdeles alvorlig og som vi er svært glade for, sa assisterende vegdirektør Kjell Bjørvik på den nasjonale sykkelkonferansen i Kristiansand i midten av september.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

Bjørviks signaler om at vegvesenets om vegvesenets nye satsing var med på å skape optimisme hos de omkring 200 konferansedeltakerne.

I følge det nye mandatet fra regjeringen (gjennom NTP) skal Statens vegvesen være en overordnet pådriver for økt sykkelbruk på alle nivåer. - Etaten skal spre kunnskap om sykling og sykkeltiltak til kommuner, fylkeskommuner, kollektivtrafikknæringen, arbeidsgivere, næringslivet og andre, fastslo Bjørvik.

I NTP 2006-2015 er det satt av 2,6 milliarder kroner til gående og syklende. Staten skal prioritere midlene langs stamveger, langs vanlige riksveger er det fylkeskommunene som bestemmer. Tilrettelegging for mer sykling vil også i fremtiden bli vektlagt ved tildeling av midler fra belønningsordningen for storbyene. Hvis det prioriteres lokalt er også Bjørvik for seg at midler fra bompengepakker kan brukes til sykkelsatsing.

 

Sykkelveginspeksjoner

Et av de mest interessante satsingsområdene som Vegvesenet nå tar tak i er sykkelveginspeksjoner. - På dette feltet er det allerede utarbeidet en veileder, og de første inspektørene er utdannet. Målet er at en fjerdedel av sykkelvegnettet skal være ferdig inspisert og opprettet i løpet av perioden 1006 til 2009, sier Bjørvik. Inspektørene vil sykle rundt og notere punkter som bør endres eller utbedres, og rapportere dette videre til kommunen, fylkeskommunen eller Statens vegvesen alt etter hvem som er rette instans.

Statens vegvesen sammen med  lokale myndigheter ansvar for å planlegge et hovedvegnett for sykkel i byer og tettsteder med over 5000 innbyggere. Målet er at omkring halvparten av disse stedene skal ha ferdige planer inne 2009. - Staten tar ansvar for et sykkelvegnett som tilsvarer riksvegenes lengde, og vi vil være fleksible når det gjelder trasé, sier Bjørvik. Enkelte steder vil det være naturlig å anlegge sykkelvegen andre steder enn langs en trafikkert riksveg. Han  presiserer at kommunene og fylkekommunene også i fremtiden vil ha  et stort ansvar for  drift og vedlikehold av sykkelvegnettene sammen med staten.

 

Mange mindre tiltak

Hverdagssyklistene og de som sykler korte turer på 0 – 3 kilometer er viktige, og dem ønsker Bjørvik seg flere av. I arbeidet med å få flere til å sykle er det  mange små tiltak som er viktige. - Vi må blant annet i større grad enn hittil vurdere å omdisponere  kjørebane og fortau til fordel for syklister langs hovedsykkelnettet. Andre viktige tiltak framover er fjerning av kantparkering, etablering av sykkelfelt, lavere kjørefart, mer overordnet varelevering, busstraseer, sykling i enveiskjørte gater samt bedre drift og vedlikehold, sier han. Tiltak som bidrar til mindre bilbruk, for eksempel parkeringsrestriksjoner og trafikantbetaling bør også vurderes sammen med sykkeltiltakene.

 

Midlene strekker ikke til 

Generalsekretær Trond Berget i Syklistenes landsforening er svært tilfreds med de nye signalene fra Statens vegvesen, men han synes fortsatt det er for lite penger til sykkelsatsing. - 2,6 milliarder kroner fordelt over 10 år er ikke mer enn det som brukes i dag. Behovet er mye større. Dersom Vegvesenet nå prioriterer syklistene i gatebildet, tror jeg imidlertid det er mye som kan oppnås gjennom det selv om ikke midlene er så store, sier Berget.

Pr i dag er det bygget omkring 3000 kilometer gang- og sykkelveger i Norge.  Omkring 2500 kilometer gjenstår. Av det er omkring  650 kilometer i  byer og tettsteder med over 5000 innbyggere. Dagens investeringsnivå inkludert bompenger ligger på 300 – 400 millioner kroner årlig, og med de bevilgningene som det nå legges opp til vil det ta 50 år med stabil innsats før nettet er ferdig utbygget. – Vi håper at investeringsgraden kan økes slik utbyggingen kan forseres noe, sier Bjørvik.

 

Nettverk for sykkelbyer

Som en del av sykkelsatsingen har Vegvesenet også tatt initiativ til et nytt faglig nettverk for sykkelbyer. Dette skal være operativt fra årsskiftet og SLF skal være sekretariat. Nettverket skal bidra til motivasjon og kunnskapsheving for de kommunene som satser på økt sykkelbruk. Faglig informasjon om sykkeltiltak kan i dag finnes på  HYPERLINK "http://www.sykkelstrategi.no" www.sykkelstrategi.no.

 

Sykkelbarometer

Kristiansand, vertsbyen for sykkelkonferansen, satser offensivt på sykkeltrafikk. Omkring 10 prosent av alle sykkelreiser i Kristiansand kommune foregår i dag med sykkel, og 7 prosent av reisene om man ser på hele regionen. Kommunen har nå også lagt ned fem slynger i bakken på alle de sykkelstiene som går inn mot sentrum for å få bedre statistikk over sykkelbruken. Under konferansen kunne de også stolt innvie et sykkelbarometer, det vil si en søyle hvor publikum kan se hvor mange syklister som har passert i løpet av dagen.

- Målsettingen vår er at  sykkelbruken i Kristiansand skal øke med 20 prosent i perioden 2003 – 2008, sier miljøvernsjef Øystein Holvik i Kristiansand kommune. Kommunen er aktiv på en rekke felter, ikke minst sykle til jobben aksjonen hvor hele 4,1 prosent av befolkningen deltar. Det er mye høyere enn noen annen by. Man tenker også sikkerhet og har solgt 800 hjelmer til sterkt redusert pris pris, man forsøker å stimulere barn til å gå eller sykle til skolen, foreldre kan låne sykkeltilhenger i barnehagen for å teste ut om dette er et alternativ.

 

Enklere vikepliktsregler

Vikepliktsreglene i forhold til syklister er for kompliserte. Vi vil nå gå gjennom regelverket og rydde opp, sa samferdselsminister Torild Skogsholm da hun åpnete sykkelkonferansen i Kristiansand.

Det er vel dokumentert at vikepliktsreglene er så kompliserte at  knapt noen forstår dem, og aller minst barn. Nå lover imidlertid Skogsholm  fortgang.

- I sitt innlegg refererte hun videre til summen på 2,6 milliarder kroner til gående og syklende som er satt av i NTP 2006-2015. Dette er et klart signal om at regjeringen ønsker å satse mer på sykkel, sa samferdselsministeren.  Hun poengterte også viktigheten av å benytte de små og rimelige tiltakene for å legge til rette for sykling. Blant annet kan den nye muligheten for å skilte sykling mot enveiskjøring benyttes for å knytte sykkellenker sammen slik at det i større grad blir et sammenhengende sykkelvegnett. Skogsholm berømmet for øvrig arbeidet til SLF som syklistenes talerør, og lovte økonomisk støtte til organisasjonen også i fremtiden

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS