Du er her

Små varebiler med stor betydning

Håndverkere og bilene deres står for en betydelig andel av transportomfanget i de største byene her i landet. Nesten alle de aktuelle varebilene har dieselmotor, men nye undersøkelser viser at moderne el-varebiler kan være et godt alternativ for det meste av den aktuelle håndverkerkjøringen.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I Oslo står håndverkere for rundt 50 000 passeringer i bomringen daglig, i Bergen 24 000 og i Trondheim 7600. Mye kjøring foregår også uten at ringene passeres.

Beregningsgrunnlag

Det foreligger ingen offisielle registreringer av om biler brukes til håndverkertransport, og det er dermed vanskelig eksakt å tallfeste disse størrelsene. Estimatene tar utgangspunkt i ulike datakilder og bygger på en rekke forutsetninger som er redegjort for i Denstadli, Vågane og Wethal (2014). Beregninger er basert på to ulike tilnærminger:

  1. Data fra Q-Free om passeringer i bomsnittene kombinert med supplerende informasjon fra SSBs undersøkelse «Transport med små godsbiler», fra Kjøretøyregisteret og fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013.
  2. Beregninger av den samlede biltrafikken som genereres i de respektive byene og håndverkernes andel av denne. Kildene som er brukt her er SSB («Transport med små godsbiler»), Kjøretøyregisteret og Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2013/14.

Estimatene basert på (1) favner all trafikk som passerer bomsnittene, dvs. trafikk som genereres både i og utenfor byene. I (2) beregnes kun trafikk som genereres i de respektive bykommunene.

Flere varebiler på veiene

Grafikk.Bestanden av varebiler vokser, og de siste 2–3 årene har veksten i antall varebiler vært noe høyere enn for personbiler (figur 1). Det kjører i dag omkring 450 000 små varebiler rundt på norske veier (biler med grønne skilter og totalvekt, inkludert nyttelast, under 3,5 tonn). En vesentlig andel av disse bilene er knyttet til transport av håndverkere og utstyr som disse bringer med seg i arbeidet. Anslagsvis 10 prosent av arbeidsstyrken i Norge jobber innenfor ulike håndverksyrker, herunder snekkere, elektrikere, installatører, rørleggere mv. Beregninger foretatt i TØIs prosjekt «Innovating for more efficient and sustainable transportation among Norwegian craftsmen» (CRAFTTRANS) viser at en betydelig andel av transportomfanget i de største byene er knyttet til håndverkertransporter.

Omfanget av håndverkertransport varierer mellom byene

TabellTabell 1 viser håndverkertransportens andel av trafikkvolumet i Oslo, Bergen og Trondheim.

For Oslo utgjør håndverkertransporter 11 prosent av passeringene i bomsnittene på en gjennomsnittlig hverdag (mandag–fredag). Dette tilsvarer drøyt 50 000 passeringer (estimert på bakgrunn av trafikken i september 2013). Håndverkernes andel av trafikken som genereres internt i Oslo er noe høyere (15 prosent). Dette synes rimelig ettersom trafikken fra Akershus og andre steder utenfor Oslo nok domineres av privatbilister.

For Bergen er det beregnet at håndverkertransportene utgjør 15 prosent av passeringene i bomsnittene på en hverdag. I alt utgjør dette ca. 24 000 passeringer. Beregninger basert på trafikk generert innenfor Bergen kommune gir tilsvarende andel.

Estimatene for Trondheim gir en vesentlig lavere andel håndverkertransport. Kun fem prosent av passeringene i bomsnittene kan knyttes til håndverkerbiler. På en gjennomsnittlig hverdag utgjør dette anslagsvis 7600 turer. Ut fra grunnlagstallene kan dette forklares ved at varebiler utgjør en vesentlig lavere andel av den totale bilparken i Trondheim sammenlignet med Oslo og Bergen, og at en større andel av varebilene i Trondheim er registrert på privatpersoner. Sysselsettingstall viser imidlertid at andelen sysselsatte innenfor typiske håndverkergrupper som rørleggere, snekkere, elektrikere etc. ikke er lavere i Trondheim enn i Oslo og Bergen. Med bakgrunn i sysselsettingstall forekommer derfor andelen håndverker- og næringstransport i Trondheim som for lav sammenlignet med Oslo og Bergen.

Kjørelengde ca. 50 km per dag

Statistisk sentralbyrås (SSB) undersøkelse «Transport med små godsbiler» gir strukturdata for håndverkertransportene. Undersøkelsen viser at håndverkertransporter foregår «lokalt» – bare i begrenset grad krysser de fylkesgrenser. Av håndverkerturer som starter i Oslo, går 80 prosent innenfor fylket (68 prosent av kjørte km) og 12 prosent til Akershus (16 prosent av kjørte km). Så godt som all kjøring med utgangspunkt i Bergen og Trondheim blir kjørt innen henholdsvis Hordaland og Sør-Trøndelag.

Grafikk.Den gjennomsnittlige transportlengden per tur for håndverkertransporter (med last) som starter i Oslo er 27 km, i Bergen 25 km og i Trondheim med 22 km (figur 2). En tur regnes fra bilen blir lastet med gods til dette godset er losset av bilen. Hvis bilen blir lastet eller losset på flere steder, regnes kjøringen fra første pålessingssted til siste avlessingssted som en tur.

Håndverkerbiler med last gjør ca. 10 turer per uke. Forutsetter vi at disse skjer på hverdager (mandag–fredag), gir det en gjennomsnittlig daglig kjørelengde på om lag 50 km. Men her vil det være store individuelle forskjeller.

Mer miljøvennlige håndverkertransporter?

Håndverkertransportens andel av trafikkomfanget på veiene er betydelig i de største byene. Så godt som all håndverkerkjøring foregår i dieseldrevne biler – ca. 90 prosent av varebilene i Norge er dieseseldrevet. Av de rundt 50 000 elbilene her til lands er færre enn 1000 varebiler. Mens salget av elbiler i privatmarkedet har tatt av, har elbil-teknologien så langt ikke slått an hos håndverkere og andre næringsdrivende. Kun to prosent av nye varebiler som ble solgt i første kvartal i år, var elektriske – mens vel hver femte nye personbil var en elbil (20,4 %).

Bedrifters adopsjon av ny teknologi påvirkes både av kjennetegn ved teknologien og organisasjonsmessige forhold. For elvarebiler nevnes ofte rekkevidde som en barriere for adopsjon, men tallene over og andre studier viser at en stor andel av varebilene har en daglig kjørelengde som er godt innenfor rekkevidden til dagens elbiler.

Det videre arbeidet i CRAFTTRANS ser på hvilke faktorer som er kritiske med tanke på å stimulere til økt bruk av el-varebiler blant håndverksbedrifter. Gjennom prosjektet tar vi sikte på å estimere potensialet for bruk av elektriske varebiler i håndverksbransjer og hvilke utslippsreduksjoner dette kan gi. CRAFTTRANS er finansiert av Forskningsrådet, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Oslo kommune, Bymiljøetaten og Renault Norge, og vil avsluttes i løpet av 2015.

Referanse
Denstadli, J.M., Vågane, L. og Wethal, A.W. 2014. Håndverkertransporter i by: Volum- og strukturestimater. TØI rapport 1336/2014.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS