Du er her

Transport i by - et nytt etatsprosjekt i Vegdirektoratet

Vegdirektoratet arbeider med å etablere et nytt etatsprosjekt som skal fokusere på Transport i by. Prosjektet vil starte neste år og gå fire år framover, med en samlet økonomisk ramme på 12 millioner kroner.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Guro Berge

Tidligere har Vegdirektoratet hatt andre typer etatsprosjekter, blant annet med fokus på miljø og kollektivtransport. Begge disse prosjektene vil bli avsluttet i løpet av begynnelsen av neste år.

Utgangspunktet for prosjektet ”Transport i by” er St.meld.nr.46 om Nasjonal transportplan hvor det blant annet står at det er en målsetning å :
”.. øke helse- og miljøkvalitetene i byområdene, redusere ulykkene og bedre framkommeligheten for næringstransporter og kollektivtrafikk. Dette må skje med en kombinasjon av virkemidler og tiltak som bl.a. bidrar til å begrense veksten i transport med privatbil og legger bedre til rette for bruk av kollektive transportmidler og sykkel.”

Gode løsninger
Resultatene fra etatsprosjektet ”Transport i by” skal bidra til å finne og formidle gode løsninger for byens transportsystem som bygger på byens og menneskets vilkår. Målsettingen er også å gi grunnlag for å formulere krav som bør styre transportsystemets utformning i byene med hensyn tilgjengelighet, opplevelse og bærekraftig utvikling. Prosjektet skal på denne måten gi Statens vegvesen økt kompetanse på bytransport og byplanlegging, og gi innspill til hvordan det er mulig å dempe veksten i biltrafikken.

Det arbeides nå med å konkretisere prosjektet nærmere. Foreløpig er disse temaene mest aktuelle:
    1. Transportplanlegging og transportpolitikk
    2. Byutforming og byens liv
    3. Transportfunksjonene (tiltak som legger til rette for næringstransporter, kollektivtransport, sykkel og gående)
    4. Individ- og bedriftsrettede atferdstiltak (Mobility Management)

Demonstrasjonsprosjekter
En viktig del av arbeidet innen etatsporsjektet ”Transport i by” vil ta utgangspunkt i demonstrasjonsprosjekter. Dette innebærer at det skal fokuseres på faktiske tiltak som enten er i gang eller som planlegges å settes i gang i løpet av prosjektperioden og som det er mulig å evaluere i perioden.

Hva som kan regnes som et demonstrasjonsprosjekt er relativt vidt. Det kan være både fysiske-, organisatoriske-, juridiske- eller andre former for tiltak. Tiltak som bidrar til å begrense eller regulere biltrafikken i byområder er spesielt interessante, men også tiltak som kan gi trafikantene bedre service, standard og opplevelse av byen er viktige å få med.

De 12 millionene som er satt av til prosjektet vil i hovedsak gå til evaluering og til formidling av kunnskap. Det vil imidlertid kunne være aktuelt å gi ”drahjelp” for å sette i gang noen utvalgte demonstrasjonsprosjekter. Det vil også settes av noen midler til egenfinansiering av forskningsprosjekter til Norges Forskningsråd. Nærmere informasjon vil komme senere, blant annet her i Samferdsel. Spørsmål kan også rettes til prosjektleder Guro Berge i Vegdirektoratet.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS