Du er her

  • Hjem
  • /
    2013
  • /
    Nr 7
  • /
    Kraftige utslippsreduksjoner i bytrafikk er mulig!

Euro 6/VI-teknologi og dieselmotorer:

Kraftige utslippsreduksjoner i bytrafikk er mulig!

De nye rensekravene som er i anmarsj for nye biler, store som små, vil kunne redusere de skadelige avgassutslip­pene vesentlig i virkelig bytrafikk, viser forsøk TØI har gjort.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Rolf Hagman er forsker II ved Transportøkonomisk institutt (TØI)

AV ROLF HAGMAN

I flere av landets største byer overskrides gren­severdiene for nitrogendioksid (NO2), og det forventes at situasjonen med regelmessige overskridelser vil vedvare om ikke tiltak for å redusere NO2-utslippene iverksettes.

EU-klasser, typegodkjenning og grensever­dier kan se bra ut på papiret, men kjøretøy med dieselmotorer og dagens Euro 5/V-teknologi slipper i bytrafikk ut store mengder NOx og har en stor del av skylden for at grenseverdi­ene for NO2 overskrides. Forsøk har vist at nye partikkelfiltre og oksiderende katalysatorer som effektivt fjernet alle typer eksospartikler (PM), dessverre hadde som uønsket bieffekt at utslip­pene av NO2 ble 5–10 ganger større enn uten partikkelfilter.

Det er viktig at myndighetenes reguleringer og tiltak bygger på kunnskap om virkelige og forventede faktiske utslipp. Nye og strengere avgasskrav vil gjelde for alle typer nye kjøre­tøy fra 2014–2015. TØI og finske VTT har på oppdrag fra Vegdirektoratet utført målinger av avgassutslipp fra lette og tunge biler med Euro 6/VI-teknologi.

Figur 1. Utslipp av NOX og NO2 fra et tungt kjøre­tøy med en 9 liter Euro VI diesel­motor og sam­menligning med utslippene fra en typisk Euro 5-personbil med dieselmotor.

Resultatene fra de første målingene indikerer at utslippene av NOx fra nye dieselpersonbiler med Euro 6-teknologi kan være betydelig lavere enn fra tilsvarende biler med Euro 5-teknologi. Dessuten viser målinger foretatt med to tunge kjø­retøy (Scania) at utslippene av NOx og NO2 fra tunge kjøretøy med Euro VI-motorer i bytrafikk til og med kan være lavere enn fra dagens diesel­personbiler med Euro 5-teknologi og fra den gjen­nomsnittlige personbilen i Norge.

Vi har spesielt vært opptatt av utslippsverdier i virkelig trafikk og av å teste kjøretøy under bykjøring. Vi har erfart at testene som gjennomfø­res i forbindelse med typegodkjenningen ikke gir et riktig bilde av utslippene i virkelig trafikk. Hvis forbedringene i virkelig trafikk gjennom årene fra 1992 til nå hadde vært like store som forbedrin­gene ved typegodkjenningstestene, så hadde dårlig luft som resultat av biltrafikk ikke vært noe pro­blem i 2013.

På bakgrunn av resultatene fra avgasstes­tene kan vi se hva de kommende Euro 6/ VI-teknologiene innebærer av muligheter og utfordringer. Det er først og fremst avansert, utslippsreduserende ny teknologi, selektiv katalytisk reduksjon (SCR med AdBlue), som er den aktuelle teknologien for dieselmotorer. Andre teknologier som er aktuelle for lette kjø­retøy med Euro 6-teknologi er mer energieffek­tive, små bensinmotorer, dieselmotorer med lav kompresjon og forskjellige former for hybrid fremdrift.

Avgasstesting av kjøretøy med Euro 6/ VI-teknologi
For å kunne utføre relevante avgasstester er vi avhengig av tilgang til Euro 6-typegodkjente biler og tunge kjøretøy med Euro VI-godkjente motorer. For bilprodusentene kan det være risikabelt å få testet kjøretøy ved uavhengige laboratorier, man vet ikke helt hva resultatet kan bli. Flere produsenter vil ikke komme med kjøretøy som oppfyller de nye kravene før det er helt nødvendig. Etter hvert som Euro 6-godkjente kjøretøy er klare for salg og kjø­retøy fritt kan kjøpes eller leies, kan vi teste hva vi vil. Vi har stor respekt for Scania og noen importører av lette kjøretøy som på et tidlig stadium har gitt oss anledning til å teste Euro 6-godkjente biler. Alle Euro 6-godkjente modeller vil oppfylle de nye strenge Euro 6-kravene, men det kan komme overraskelser når de testes i uavhengige avgasslaboratorier og i virkelig trafikk.

Vegdirektoratet er interessert i å få testet kjøretøyene under forhold som viser utslipp under typisk bykjøring og under forhold som har vist seg å kunne gi problemer med dårlig luftkvalitet. Tunge kjøretøy testet vi i alt fra bybusskjøring (Braunschweig kjøresyklus) til motorveg. For lette kjøretøy har vi fokusert på bykjøring (Helsinki bykjøresyklus) samt start og kjøring i nordisk kulde (– 7 ºC). Avgasstes­tene har vært gjennomført ved VTTs autoriserte avgasslaboratorium i Finland.

Resultat – tunge kjøretøy (Scania) med Euro VI-motorer
Resultatene fra avgasstestene viser at det under alle kjørforhold er mulig å oppnå meget lave utslipp av NOx og partikler med tunge kjøretøy som har Euro VI-teknologi.

Avgassmålingene hos VTT har gitt oss føl­gende indikasjoner og konklusjoner for tunge kjøretøy med Euro VI-motorer:

• Utslippene av NOx var for et tungt Scania-kjøretøy med 13 liters Euro VI-motor 5–10 ganger lavere enn for et tilsvarende kjøretøy med Euro V-motor som ble testet på samme måte.

• Avgassutslippene av NOx og NO2 i by- og køkjøring var for et tungt Scania- kjøretøy med 9 liters Euro VI-motor lavere enn fra en typisk Euro 5-personbil med dieselmotor og lavere enn for en gjennomsnittlig norsk personbil.

• Avgassutslippene av PM, partikler, i by og køkjøring, var for et tungt Scania-kjøretøy med 9 liters Euro VI-motor på samme nivå som for en typisk Euro 5-personbil med dieselmotor.

• Avgassutslipp av NH3 (ammoniakk) og kli­magassen N2O (lystgass) kan være en utford­ring under spesielle kjøreforhold.

• Scania hevder at avgasskravene til tunge kjø­retøy, deres motorer og rensesystemer nå er så strenge at kjøretøyene og deres motorer bør tilpasses kjøreforholdene der hvor de skal brukes.

Resultat – Euro 6-personbiler og ny motorteknologi
Avgassmålingene hos VTT viser gode, men ikke så dramatiske utslippsreduksjoner for Euro 6-personbiler som for Scanias tunge kjøretøy. Utslippene fra personbiler er registrert ved kjø­ring av «Helsinki bykjøresykluser» på 7,8 km og ved temperaturene – 7°C respektive +23 °C. Avgassutslippene har gitt oss følgende indika­sjoner og konklusjoner for personbiler:

• Utslippene av NOx fra nye Euro 6-diesel­personbiler kan ved +23 °C i virkelig bytra­fikk være betydelig lavere enn fra Euro 5-dieselpersonbiler.

• I virkelig bytrafikk kan grensen for NOx overskrides med en faktor på 2 til 4.

• Under bykjøring under vinterforhold kan utslippene av NOx fra nye Euro 6-dieselper­sonbiler bli 5–8 ganger høyere enn grensen for typegodkjenning.

• Utslippene av NO2 fra nye Euro 6-dieselper­sonbiler kan i virkelig bytrafikk utgjøre ca. 30–50 prosent av disse bilenes totale utslipp av NOx.

• Utslippene av avgasspartikler, PM, ser ut til å være meget lave fra moderne Euro 5- og Euro 6-dieselpersonbiler med partikkelfiltre.

• Uregulerte avgassutslipp fra Euro 6-personbi­ler kan bli større og annerledes enn hva som tidligere er målt.

• Nye personbiler med små, energieffektive bensinmotorer med ny teknologi kan gi rela­tivt høye utslipp av NOx og PM i virkelig trafikk.

• Utslippene av CO2 fra nye Euro 6-dieselper­sonbiler kan i virkelig bytrafikk være relativt høye, da den katalytiske rensingen med SCR krever tilskudd av energi og derved høyere forbruk av drivstoff.

• Av de testede personbilene hadde en bensin­bil med hybrid fremdrift de laveste utslip­pene av klimagasser og lokalt helseskadelige avgasskomponenter i virkelig bytrafikk.

Figur 2. Euro VI-kravene viser store reduksjoner i utslipp av NOX og partikler, men det er avgjørende for bedre luftkvalitet at reduksjonene også kommer til syne i virkelig trafikk.

Konklusjon
Resultatene fra de få testene vi har gjennomført så langt gir ikke grunnlag for å trekke endelige konklusjoner om Euro 6/VI-teknologi og om fremtidige avgassutslipp. Resultatene forteller oss at det er mulig å oppnå lave forurensende avgassutslipp lokalt, men samtidig ser vi at nye problemer kan oppstå.

Vi ønsker ikke fokus på produsenter av motorer eller enkelte bilmodeller, men på Euro 6/VI-teknologiene, mulighetene for reduserte avgassutslipp og behovet for objektive avgass­målinger som gjenspeiler utslipp i virkelig tra­fikk. Avgassmålinger av kjøretøy med ny Euro 6/VI-teknologi gir ny informasjon om mulig­heter og utfordringer med nye motorer og ny renseteknologi.

Det er et sterkt behov for økt kunnskap om Euro 6/VI-avgassutslipp og samarbeid mellom internasjonale forskningsinstitutter, myndigheter og produsenter av kjøretøy. Mer kunnskap er avgjørende for å kunne ta de rette beslutningene om kjøretøyteknologi, drivstoffer, utslipp og eventuelle tiltak for å redusere trafikk.

Kilder
Hagman, R., Amundsen, A. H. 2013: Utslipp fra kjøre­tøy med Euro 6/VI teknologi, Transportøkonomisk institutt. TØI rapport 1259/2013.

Hagman, R., Gjerstad, K. I. og Amundsen, A. H. 2011: NO2-utslipp fra kjøretøyparken i norske byer. Utfor­dringer og muligheter frem mot 2025. Oslo, Trans­portøkonomisk institutt. TØI rapport 1168/2011.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS