Du er her

Mange steder er det bilen som er løsningen...

Myndigheter og andre maner folk til å reise kollektivt fremfor å bruke bil. Men mange steder i Norge fremstår det som smartere å investere i bedre bilveier enn å satse stort på kollektive transportmidler av typen buss og hurtigbåt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Vest-Finnmark – med sin lille og spredte befolkning og sine store avstander – er et slikt sted, ifølge resultatene fra en nylig gjennomført utredning (Aarhaug mfl. 2015).

Ulike interesser i Vest-Finnmark har lenge ønsket seg fortsatt økt folketall, flere bedriftsetableringer og et generelt mer lønnsomt næringsliv. Enkelte har sett for seg at en form for regionforstørring, ved hjelp av fornyet veiforbindelse og permanent hurtigbåtrute mellom Hammerfest og Alta, kunne bidra til dette.

Ikke prisen verdt …

Da vi utredet dette (og en rekke andre spørsmål) på oppdrag fra Vest-Finnmark regionråd, kom vi frem til at en regionforstørring ved hjelp av markant bedre veiforbindelse samt hyppigere buss- og/eller hurtigbåtforbindelser mellom de to byene ikke ville være prisen verdt. Det ville koste skjorta – og det synes ikke å ville være sammenfallende med befolkningens og næringslivets ønsker og behov.

Den forholdsvis lange avstanden mellom de to byene (rundt 140 km) og de lave befolkningstallene i hver av byene, dessuten det faktum at det bor få mennesker mellom byene, innebærer at et klart mer attraktivt kollektivtransporttilbud mellom dem ville være veldig dyrt per transportert person.

Vår vurdering er at den ønskede regionforstørringen ikke vil være noen god løsning for Vest-Finnmark, men at en mer eller mindre omfattende utbedring av veiforbindelser – ikke minst den mellom Alta og Hammerfest – vil være et definitivt gode for både næringsliv og privatpersoner.

Slik kan næringslivet blomstre

Når målet er befolkningsvekst i Vest-Finnmark, er næringslivets behov for gode transportløsninger minst like viktig som privatpersoners transportbehov. Et velfungerende næringsliv gir grobunn for sysselsetting og attraktive arbeidsplasser og bedre muligheter for økonomisk vekst i regionen – og derigjennom for voksende bosetting. Økt næringsvirksomhet øker ofte det generelle tjenestetilbudet (som handels- og servicetilbud), som igjen øker attraktiviteten på stedet for innbyggerne.

Næringslivet er avhengig av velfungerende transportsystemer for å få inn leveranser og andre innsatsfaktorer samt for å få varer og tjenester ut til sine kunder. Persontransport er viktig for at ansatte og ledelse skal kunne komme seg til og fra jobb, dra i møter, besøke og ta imot kunder samt samarbeidspartnere og andre man har behov for å ha kontakt med.

Et effektivt transportsystem får driftskostnadene ned, øker leveringsdyktigheten og gir tilgang til større markeder samt til kvalifisert arbeidskraft. Tilsvarende finner vi mange av de samme behovene også i offentlig sektor.

Gitt de geografiske forutsetningene, næringslivsstrukturen og befolkningsmønsteret i Vest-Finnmark og mange andre steder i Norge, er veisystemene særlig viktige for å binde sammen regionene internt og med resten av landet samt utlandet.

Tommelen opp for bilen

I arbeidet med utredingen gjennomførte vi en større spørreundersøkelse blant virksomheter i Vest-Finnmark. Undersøkelsen, med svar fra 319 private og offentlige virksomheter, viser at de fleste har ansatte som fortrinnsvis er bosatt lokalt. Det vil si at det er liten grad av arbeidspendling inn i og ut av den kommunen virksomheten ligger i.

Det er dermed lite pendling over lengre avstander, i motsetning til hva man ser i de større byregionene. Folk bruker fortrinnsvis bil og liknende kjøretøy for å komme seg til og fra jobb (70 prosent med bil som førsterangert transportmiddel) og møter (65 prosent med bil som preferanse). Bil er altså særlig viktig som transportmiddel for reiser i forbindelse med arbeid. Dette er ikke veldig overraskende når vi ser på de geografiske forholdene.

Næringslivet bruker i første rekke veibasert transport (bil, lastebil og lignende) for forsendelse og mottak. Gode veier er altså viktig for logistikken i regionen. Mye gods går på lastebil hele veien til endedestinasjonen på Østlandet eller på kontinentet. Unntaket er knyttet til petroleum og stein, hvor mye går på kjøl.

Langt de fleste virksomhetene har sitt hovednedslagsfelt lokalt – innen hjemkommunen eller innen Vest-Finnmark ellers (76 prosent til sammen). Det blir sett som spesielt viktig å ha gode transportforbindelser til de regionale byene Hammerfest og Alta, dessuten til Tromsø, som ikke ligger i Vest-Finnmark. Lokal og intra-regional er kort sagt viktigst for flertallet av virksomhetene i Vest-Finnmark, og for de aktuelle avstandene blir da bil og lastebil mest praktisk som transportmidler.

Sats på bedre veier …

Det er spesifikke og ofte svært begrensede veitiltak som av flest virksomheter blir vurdert som svært eller ganske viktig for dem – i hovedsak er veien god nok, men det er et par kilometer her og der som er særlig værutsatte og dermed utsatt for stenginger, og også redusert veifremkommelighet vinterstid sees som en utfordring. Dette mønsteret, det vil si vektlegging av veitiltak, så vi da virksomhetene ble bedt om å angi viktigheten av fremtidig transportinfrastruktur. Men også Hurtigruten og regionens lufthavner ble sett som viktige i transportsammenheng.

Undersøkelsen i Vest-Finnmark viser altså ganske tydelig at virksomhetene er avhengige av veibasert transport. Gode veiforbindelser året rundt er svært viktig for virksomhetene nå og i fremtiden. Det er ganske stor enighet om dette på tvers av hjemkommune, ulike næringer, offentlig og privat sektor samt mellom store og små virksomheter.

Regionforstørring? Vel …

Vår vurdering er at funnene fra Vest-Finnmark er overførbare til mange steder i Norge. Regionforstørring er interessant når bo- og arbeidsmarkedene reelt sett slås sammen med den følge at det nye bo- og arbeidsmarkedet blir stort nok til å tilby noe kvalitativt mer enn summen av de ulike tjenestene som ble tilbudt tidligere. For å få dette til, må en rekke forutsetninger være oppfylt. Om de ikke er det, blir nytten av regionforstørringen liten, slik vi mener den ville bli i Vest-Finnmark.

Kollektivtrafikk er løsningen når miljøvennlige og arealeffektive transportmidler skal betjene byområder – og når det skal etableres et transporttilbud til mange som ikke har tilgang til bil. Men i Vest-Finnmark og veldig mange andre steder i landet er kollektivtrafikk stort sett bare et tilbud til de få som ikke har biltilgang. Tilrettelegging for bil, både personbil og lastebil, er her det viktige. Å bruke offentlige penger på å få bilister til å reise kollektivt i et område som Vest-Finnmark, fremstår som ufornuftig. 

Referanser
Aarhaug, Farstad og Gundersen (2015), Investeringer i infrastruktur – muligheter for Vest-Finnmark, TØI-rapport 1416/2015.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS