Du er her

Nasjonal sykkelstrategi inn bakveien i NTP

I forbindelse med behandlingen av Nasjonal Transportplan 2002-2011 (NTP) i februar ble det ikke flertall i Stortinget for å be regjeringen utarbeide en nasjonal sykkelstrategi. Det ble imidlertid vedtatt noen måneder senere i forbindelse med Stortingets behandlingen av Regjeringens miljøvernpolitikk. – En nasjonal strategi er viktig for å styrke sykkelen som miljøvennlig fremkomstmiddel, sier generalsekretær i Syklistenes landsforening, Trond Berget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

På konferansen Synergi 21 i Stavanger i oktober la han fram en lang liste over urealiserte planer og brutte løfter i sykkelsammenheng. Han er imidlertid glad for at Miljø- og energikomiteen i Stortinget var mer positiv til en nasjonal sykkelstrategi enn Samferdselskomiteen da den behandlet NTP. Det førte til at Stortinget i sommer i forbindelse med behandlingen regjeringens miljøvernpolitikken besluttet at det skal utarbeides en slik strategi som skal sette sykkeltrafikken inn en helhetlig transportpolitikk. Dette betyr at en nasjonal sykkelstrategi kommer ”inn bakveien” i Nasjonal transportplan.

I innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand (Innst.S.nr.295 (2000-2001) som ble vedtatt i 7. juni 2001 heter det:

«Stortinget ber Regjeringen utarbeide en nasjonal sykkelstrategi med det mål at det blir tryggere og mer attraktivt å velge sykkel som fremkomstmiddel. Denne må inngå som en del av den nasjonale transportplanen.»
– Det er viktig at transportpolitikken ivaretar hensynet til helse, miljø og arealbruk, og tar disse elementene med i kost-/ nytteberegningene, sier Berget. Erfaringer viser at vakre ord i planer og festtaler er lite verdt når kroner og arealer skal fordeles.

- Vi trenger politiske vedtak som er forankret i lovverket og som ivaretar sykkeltrafikken, sier Berget.

Ulik tenkemåte
Han mener Vegpakke Drammen er et godt eksempel på hvordan tilrettelegging for sykkel blir nedprioritert i forhold til annen vegbygging. Kostnadsrammen for sykkelvegplanen er 130 mill kr. Når det så kommer betydelige kostnadsoverskridelser på enkelte prosjekter, reduseres planene og enkelte prosjekter skyves ut av pakka. For vegprosjektene derimot gjelder en annen logikk. Når prosjektene blir dyrere enn beregnet utvides rammene og prosjektene fullføres som planlagt.

– Planleggerne må i større planlegge for sykkel på samme måte som de planlegger for bil, det vil si en større grad av helhetlig planlegging og sammenhengende sykkelvegnett. Tankegangen må snus. I byområder er det de myke trafikantene som må ha hovedfokus. I dag er det de overbeskyttede trafikantene i bilene som er gjenstand for størst oppmerksomhet i trafikkplanleggingen. De ubeskyttede blir tilgodesett med de beste festtalene og de laveste prioriteringene, sier Berget.

Sykkelen redder liv
Mange har påpekt at økt sykling fører til flere trafikkulykker. Berget påpeker imidlertid at ulykkesøkningen er mindre enn økningen i sykkelbruk. Risikoen ved sykling er følgelig redusert. Det er også viktig å se dette i et helhetsperspektiv hvor de positive helsegevinstene ved sykling tas med. I Danmark drepes 50 syklister årlig i trafikken. Samtidig viser beregninger at omkring 600 liv spares årlig grunnet helsegevinsten ved sykling.

I Norge har Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet (SEF) advart mot folks mangel på mosjon. SEF mener 10% av vegbevilgningene bør gå til sykkelveger, slik at folk inspireres til å sykle mer ved de daglige reisene. Det er god samfunnsøkonomi totalt sett.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS