Du er her

Nye smale motorveger ivaretar både fremkommelighet og trafikksikkerhet

Debatten om bygging av motorveg i Østfold med redusert bredde har gått høyt den siste tiden. I dette innlegget argumenterer Knut Østmoe for at den løsningen som Vegdirektoratet har foreslått virker fornuftig ut fra avveininger om trafikkmengde, sikkerhet og kostnader

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Knut Østmoe

En effektiv trafikksikkerhetspolitikk er et viktig forskningsområde for Transportøkonomisk institutt. Den viktigste problemstillingen er da hvordan man kan få mest mulig trafikksikkerhet pr innsatt krone. Samtidig bygger vi ikke veger av hensyn til trafikksikkerheten, deres funksjon er faktisk å avvikle trafikk til nytte for folk flest og næringslivet. Det er derfor viktig at de ressursene som stilles til disposisjon gjennom trafikantbetaling og statlige tilskudd blir brukt på en effektiv måte, slik at man får mest mulig veg samtidig som sikkerheten ivaretas. I planleggging og utbygging av vegnettet er det altså to viktige mål som må ivaretas samtidig, både å sikre en tryggest mulig trafikk og å ivareta hensynet til en god trafikkavvikling som kun tilsier mer vegkapasitet.

Ved TØI mener vi at det er viktig å se Vegdirektoratets opplegg for en smalere firefelts motorveg fram til Svinesund i et slikt perspektiv. Det legges her opp til å bygge en veg med en bredde på 20 meter i stedet for 29 meter i henhold til vegnormalen for en ” fullverdig” motorveg. Slike motorveger har stor avviklingskapasitet og er også sikre veger.

Bakgrunnen for forslaget til smalere motorveg er at det fra vegmyndighetens side er konkludert med at det bør bygges fire felts veger selv ved forholdsvis små trafikkmengder, helt ned til 10 000 passeringer pr dag. Dette er kun begrunnet med økt trafikksikkerhet. Ved å bygge motorveg med midtdeler unngår man møteulykkene som lett oppstår på høytrafikkerte to felts veger. ” Problemet” med fire felts veger er imidlertid både at de er svært kostbare å bygge, omkring 100 millioner kroner pr kilometer, og at de har en svært stor kapasitet. En fire felts motorveg kan avvikle 60-100 000 biler i døgnet. Norske europaveger hvor det kan være aktuelt å bygge motorveg har typisk trafikkmengder på mellom 10 og 20 000 passeringere pr dag. En motorveg på slike steder vil bety en gedigen overkapasitet. Bygging av motorveger på strekninger med slike trafikkmengder blir derfor ikke blir spesielt lønnsomme prosjekter, snarere det motsatte!

I Østfold har det derfor vært viktig å prøve å komme fram til vegutforminger som er tilpasset norske forhold, som gjelder både trafikkmengder og kostnadsforhold ved vegbygging.
Det springende punktet er derfor hvor mye en taper i trafikksikkerhet med en motorveg med 20 meters bredde i forhold il 29 meter. I hvert fall blir en smalere veg mye billigere, kanskje opptil 30 prosent. Spørsmålet er hvilke konsekvenser denne besparelsen vil gi for trafikksikkerheten sammenlignet med en motorveg i fyll bredde? Her er det ikke nok å se på selve motorvegen, men også andre trafikksikkerhetstiltak må trekkes inn for å vurdere hva som er mest kostnadseffektivt.

Ved TØI har det vært gjort omfattende analyser med sikte på å få fram hva som er de mest kostnadseffektive trafikksikkerhetstiltakene (Se for eksempel TØI rapport 446/1999: Bedre trafikksikkerhet i Norge). Her kommer ikke motorveger særlig høyt opp. Det betyr ikke at de ikke er effektive der hvor de bygges, men at de er svært kostbare vurdert som sikkerhetstiltak.

Da er det en helt annen lønnsomhet ved for eksempel overvåking av trafikantene for å sikre at det regelverket som er satt for biltrafikken faktisk blir etterlevd. Det er også andre tiltak som trafikksikkerhetsmessig er mer kostnadseffektive enn å bygge motorveger, som stedvis lavere fartsgrenser, vegbelysning, rundkjøringer og skilting av farlige punkter. Lavere hastighetsgrenser har vist seg som et effektivt virkemiddel for å få ned antall møteulykker på to felts veger med mye trafikk.

Vår sluttvurdering er at det er gode grunner til å bygge veger med fire felt når kapasiteten på to felts vegen er nådd og vegen er ulykkesbelastet. Men fire felts vegene bør bygges billigst mulig og da primært for å ivareta fremkommelighetshensynet. Det er mye bedre sikkerhetspolitikk å bruke de ressursene man sparer på en litt smalere motorveg i Østfold på hele vegnettet, enn å øke standarden på denne motorvegen som til tross for redusert bredde vil være mye sikrere enn de aller fleste andre veger i Norge.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS