Du er her

Skoleskyss svekker barns helse

Skoleelever som fraktes med bil eller buss til skolen har betydelig dårligere helse enn elever som går eller sykler. Dette viser en doktergradsavhandling ved Universitetet i Bergen skrevet av forsker og fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

- Skolesentralisering og trafikkfarlige veger fratar ofte barn og ungdom muligheten for en aktiv skoleveg. Likedan kan det vise seg at foreldre som kjører barna til skolen gjør dem en bjørnetjeneste. Skolevegen er nemlig svært viktig for å gi barna nok mosjon, sier fysioterapeut Astrid Noreng Sjølie. Hun har påvist en klar sammenheng mellom bruk av skoleskyss og nedsatt bevegelighet i rygg og hofter, samt nedsatt balanse hos skoleelever i Østerdalen.

- Hvis elever som bruker skolebuss ikke kompenserer for tapt fysisk aktivitet, men har samme aktivitetsnivå ellers som elever som sykler eller går til skolen, viser min undersøkelse at disse elevene får redusert fysisk funskjonsevne, sier Noreng Sjølie. Resultatene er nylig publisert i det internasjonale vitenskaplige tidsskriftet ”Spine” og ”Health Promotion International”.

For stive til å plukke jordbær
- Svært mange 14-15 åringer kan ikke sitte på huk og plukke jordbær fordi de er for stive, blant annet i hofteleddet, sier Noreng Sjølie. I tre år undersøkte hun 88 skoleungdom fordelt på de to kommunene Rendalen og Elverum i Hedmark i forbindelse med doktorgradsarbeidet sitt. Mens Rendalen-elevene i undersøkelsen ble busset til skolen, gikk eller syklet samtlige elever til Hanstad skole i Elverum. Dette hadde de gjort i minst tre år da undersøkelsen ble gjennomført. Viktige årsaker til at barna i så stor grad skysses i Rendalen er lange avstander og at det ikke finnes gang- og sykkelveier. På Elverum derimot er det tilrettelagt for at elever innefor en avstand på fire kilometer skal kunne ta seg til skolen på egen hånd. Aktivitetsmønstre og ryggplager ble undersøkt med spørreskjema til elevene. Disse ble besvart i klasserommet i 1997 og sendt pr post i 2000. Høyde, vekt og ryggbevegelighet, statisk utholdenhet i ryggen og hoftebevegelighet ble målt i 1997.

Ekstra sitting og mindre mosjon
Barna i Rendalen som blir skysset til skolen blir i virkeligheten belastet med tre kvarters ekstra sitting pr dag. I tillegg blir de snytt for den mosjonen som de andre barna får på skolevegen. Busstransporten får dermed en dobbelt negativ effekt. I gjennomsnitt tilbakela Hanstad-elevene tre ganger så lang vei til og fra skolen sammenliknet med den avstanden ungdommen i Rendalen tilbakela til og fra bussholdeplassen. Mens medianen-distansen en vei til fots eller med sykkel var 200 meter for Rendalen-elevene, var den 600 meter for Hanstad-elevene.

Ryggplager
Dette gav seg utslag i at Rendalen-elevene scoret betydelig dårligere på de fysiske testene. Det viste seg blant annet at disse elevene hadde 20-30 prosent dårligere ryggstrekk samt dårligere hoftebevegelse og balanse enn elevene på Elverum.

- Vi vet at ryggplager synes å være sterkt økende i hele den vestlige verden. Slike plager er også i ferd med å bli relativt hyppige hos ungdom, og det viser seg at barn som har slike plager alt i 14-15 års alderen ofte vil slite med dem også senere om ikke noe blir gjort. Da barna ble undersøkt i 1997 svarte 56 prosent at de hadde hatt ryggplager en eller annen gang i løpet av det foregående året, syv prosent rapporterte at de hadde slike plager daglig.

- Min undersøkelse viser at for hver kilometer barn og ungdom går eller sykler til skolen hver veg, så halveres risikoen for ryggplager. Barn med to kilometer aktiv skoleveg daglig (fire kilometer til sammen) har altså bare en fjededel så stor sannsynlighet for å utvikle ryggplager enn dem som skysses fra dør til dør, sier Noreng Sjølie. I regresjonsanalysen ble det kontrollert for blant annet faktorer som mistrivsel, tid foran TV- og dataskjerm, deltakelse i idrettslag og sosial klasse. - Undersøkelsen viser klart at jo mer barna går og sykler, jo bedre blir hoftebevegeligheten og styrken i ryggen. Dette forebygger og reduserer sannsynligheten for senere skader, sier hun.

Daglig aktivitet
Nordeng Sjølie mener undersøkelsen viser at de som blir kjørt til skolen har vanskelig for å kompensere for den manglende mosjonen gjennom økt aktivitet på fritida.

- Det viser seg at de som bor slik til at de er avhengig av skyss til skolen også i stor grad blir kjørt til fritidsaktiviteter utenfor skoletiden, sier Noreng Sjølie. Mens ungdom i Rendalen kun gikk eller syklet en kilometer pr uke til faste aktiviteter utenom skoletiden, var avstanden 10 kilometer på Elverum. Dette viser at tilrettelegging med gang- og sykkelveger slik at barn og ungdom kan ta seg trygt fram i nærmiljøet på egen hånd er svært viktig, sier Noreng Sjølie. Selv om undersøkelsen gjaldt barn som ble fraktet til skolen med buss, mener hun de negative helsemessige effektene i like stor grad gjør seg gjeldene når foreldrene kjører barna. Da får barna ikke engang den mosjonen som ligger i det å gå til bussen.

Samfunnets ansvar
- I tillegg til manglende gang- og sykkelveger må økende skolesentralisering ta mye av skylda for at man fratar barna muligheten til å gå eller sykle til skolen. Ofte ser vi at kommunene ikke vurderer barnas helse i slike saker, men ensidig fokuserer på hva de selv kan spare. Skyssutgiftene veltes over på fylkeskommunen, sier Astrid Nordeng Sjølie, med klar adresse til politikerne innenfor skole og samferdselssektoren.

Hun har til daglig sitt virke i Rendalen som fysioterapeut og forsker. Tidligere har hun erfaring fra skolehelsetjenesten og sykehusarbeid både i Afrika og Norge. Doktorgradsdisputasen fant sted 14. juni ved Universitetet i Bergen.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS