Du er her

DEBATT:

Trikken skal frem!

I Samferdsel nr. 1, 2014 gjør Lederen rede for negative konsekvenser ved fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate. Under tittelen «Trikken skal frem, men…», argumenteres det for at et slikt tiltak vil forverre situasjonen for næringsdrivende, lokalmiljøet og for folk som bor nær Thereses gate. Lederen stiller seg tvilende til argumentene som er benyttet for å gjennomføre tiltaket. På bakgrunn av dette ser prosjektledelsen i Kraftfulle fremkommelighetstiltak det som nødvendig å klargjøre bakgrunnen for at parkeringsplassene er fjernet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Helge Jensen og Tore Bogen
Jensen i Bymiljøetaten er leder for prosjektet Kraftfulle fremkommelighetstiltak, Bogen i Ruter AS er nestleder for prosjektet.
helge.jensen@bym.oslo.kommune.no - tore.bogen@ruter.no

LES LEDEREN I NR. 1 HER

Thereses gate har sammen med Thorvald Meyers gate i en årrekke gitt store utslag på statistikken over hvor det skjer driftsstans for trikk. Fjerning av parkeringsplassene i disse to gatene er beregnet til å gi en reduksjon i antall driftsstans med 80 timer per år, og samfunnsnytten av tiltaket er vurdert som god. Dette er de tørre fakta bak tiltaket som nå er gjennomført, og tiltaket er derfor en del av en tiltakspakke som skal gi bedre fremkommelighet for trikk og buss. Tiltakspakken er dokumentert av Bymiljøetaten og Ruter.

Det blir hevdet i Lederen at problemet kunne vært løst på en mindre dramatisk måte. Det som ikke kommer frem er imidlertid at mindre «dramatiske» løsninger allerede er prøvd ut. Gaten har i dag en tydelig brusteinsmarkering av parkeringsarealet. I tillegg har det vært gjennomført intensivert snømåking og bedre overvåkning av parkeringsplassene. Innføring av høyere gebyrer har tidligere vært foreslått, uten at dette har fått gjennomslag. De mindre dramatiske tiltakene Lederen etterlyser er dermed utprøvd. Vi har en løpende evaluering av tiltaket, og hvis det viser seg å ha utilsiktede virkninger, f.eks. for trafikksikkerheten, vil det bli endret. Vi har allerede «myket opp» tiltaket for bedre varelevering.

Videre argumenteres det med at de næringsdrivende i Thereses gate øyner tap fordi kundene ikke finner parkering i rimelig nærhet. Dette er et argument Bymiljøetaten er oppmerksom på. På oppdrag fra Bymiljøetaten har derfor Ipsos MMI utført en før- intervjuundersøkelse av handlende i Thereses gate. Undersøkelsen viser at kun 1 av 10 handlende kommer med bil mens 2 av 10 kommer med kollektivtrafikken. Hele 7 av 10 handlende er lokale som går/spaserer til butikkene. Undersøkelsen viser også at de som går legger igjen mest penger når de handler. Det viser seg altså at kunder i hovedsak ikke stammer fra dem som parkerer i nærområdet. Det er heller ikke rimelig å anta at alle handlende som benytter seg av parkeringsplassene (1/10) vil forsvinne, da det fortsatt finnes parkeringsplasser i nærmiljøet. Fjerning av parkeringsplassene i Thereses gate bør ikke føre til drastiske tap for de næringsdrivende. Prosjektet er for øvrig i dialog med de næringsdrivende, særlig nå i ettersituasjonen.

Det tas opp i Lederen at det ikke er blitt informert om alternative p-plasser i nærheten. Kommunen har i en årrekke tilrettelagt for gateparkering over hele byen. Tilgang på offentlig gateparkering er et gode som mange har, og ikke en rettighet. Erfaringer fra andre prosjekter viser også at trafikantene er tilpasningsdyktige, og at de vil tilpasse seg situasjonen etter en kort periode. Sidegater og parallellgater vil fortsatt ha tilnærmet det parkeringsarealet som de har i dag, og med beboerparkering (innføres etter planen fra 2015) vil belastningen på gjenværende parkeringsplasser reduseres. Parkering i Thereses gate har til dels vært benyttet av fremmedparkering for arbeidsreiser.

Det påstås at reduksjonen i parkeringsplasser vil føre til at de som ikke lenger kan parkere i gaten vil kjøre omkring i nærliggende gater på jakt etter en p-plass. Disse, i kombinasjon med de som allerede benytter seg av de nærliggende gatene, vil føre til generell sjenanse for nærmiljø og klima. Det er sannsynlig å anta at et slikt tiltak i begynnelsen vil føre til økt søketrafikk. Men situasjonen vil avta etter en tid fordi trafikantene tilpasser seg situasjonen. Vi anser at det å etablere et tiltak som bedrer kollektivtrafikkens pålitelighet ikke vil ha negative konsekvenser for miljøet.

Omprioritering av areal fra bil til kollektiv, sykkel og gange er et virkemiddel som bare blir mer aktuelt ettersom befolkningen i Oslo øker. Omprioriteringen vil kunne gi flere kollektivfelt og sammenhengende sykkelveier der dagens gategrunn består av parkering. Tiltaket i Thereses gate vil gjøre det vanskeligere for noen få å få parkert der de pleier, men når så mange flere får glede av tiltakene er dette likevel en riktig og viktig prioritering.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS