Du er her

Flytting av transporttilsynene blokkerer for sammenslåing

Utflytting av de ulike tilsynene innenfor transportsektoren er uheldig før man har foretatt en grundig faglig vurdering av om en sammenslåing ville kunne styrke  tilsynsarbeidet.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Dette sier instituttsjef Knut Østmoe og avdelingsleder Marika Kolbenstvedt ved Transpotøkonomisk institutt som en kommentar til regjeringens beslutning om at blant annet Luftfartstilsynet skal flyttes til Bodø, Sjøfartsdirektoratet til Haugesund mens Jernbanetilsynet skal forbli lokalisert i Oslo.

Transportøkonomisk institutt har bred erfaring innenfor arbeid med trafikksikkerhet og risikoanalyser. Marika Kolbenstvedt, som leder avdelingen for Sikkerhet og miljø ved instituttet, var også medlem av Åsta-kommisjonen. Nå synes de det er viktig at myndighetene tenker seg om.

- I flere sammenhenger har det vært pekt på at det kan være gunstig å se på sammenslåing av flere av dagens tilsyn innenfor transportsektoren til et felles transporttilsyn, eller i alle fall organisere dem på en slik måte at de i større grad kan dra nytte av hverandres kompetanse. Utviklingen innenfor  de ulike transportmidlene går i retning av at det sikkerhetsmessig er flere og flere områder som er felles, sier Kolbenstvedt. 

Innføringen av datateknologi er et eksempel på at førermiljøene i et fly, et tog eller broen på en hurtigbåt får stadig flere likhetstrekk. Interaksjonen mellom menneske og teknologi i slike førermiljø er et komplisert område hvor det vil være betydelige gevinster å hente dersom de ulike tilsynene kan bygge opp et felles fagmiljø. Et annet eksempel i en tid med blant annet økende privatisering av offentlige oppgaver er å utvikle en tung felles kompetanse på områder som  organisering av virksomheten, arbeidsmiljø, tilsynsmetodikk, kontrollromsvirksomhet, kommunikasjonsprosedyrer  etc.

Felles havarikommisjon

Fra 1. juli i år fikk Norge en felles havarikommisjon for jernbane og luftfart. For tiden pågår det også en vurdering om denne kommisjonen også skal omfatte ulykker på sjøen samt enkelte trafikkulykker.

- Når man har funnet det fornuftig å samle ressursene når det gjelder gransking av ulykker, virker det påfallende at man nå sprer de ulike miljøene som skal drive med forebygging til ulike deler av landet  ut i fra en ren regionalpolitisk begrunnelse, sier Østmoe. Han synes i alle fall at man burde hatt en bredere faglig debatt om hvordan tilsynene burde organiseres for å oppnå best mulig grad av sikkerhet og best ressursutnyttelse før man tar en slik drastisk beslutning. I virkeligheten blokkerer man nå effektivt for en fremtidig mulig samling av ressursene og effektivisering av tilsynsarbeidet på tvers av fagområdene, sier Østmoe.

- Vi hadde ventet at regjeringen skulle ta et initiativ for å se på tilsynene, men da ut fra en tanke om hvordan virksomheten faglig kan organiseres bedre, og ikke med utgangspunkt i regionalpolitikk, sier Østmoe.

 

Regjeringserklæringen

I Stortingsmelding nr 17 (2001 – 2002) om Samfunnssikkerhet sier regjeringen at de som en del av arbeidet med modernisering  og fornying av offentlig forvaltning vil igangsette en bred gjennomgang av de statlige tilsynene. ”Hensiktsmessigheten  av å skille mellom tilsyn og næringsvirksomhet, samt grunnlag for sammenslåing av tilsyn, herunder samling og forankring vil bli undergitt en prinsipiell vurdering”, heter det (s. 42).

- I den grad det har vært noen faglig vurdering har de fleste konklusjonene gått i motsatt retning av den spredningen av etatene som regjerningen nå legger opp til, sier Østmoe.

 Kåre Willoch: Spredning av tilsynene er uheldig

Leder for sårbarhetsutvalget Kåre Willoch er redd regjeringen nå går for langt i å desentralisere og flytte ulike tilsyn ut av Oslo.  – Dette vil vanskeliggjøre samordning av innsatsen for å forebygge terror og større ulykker, sier han til Samferdsel.

Det vakte oppsikt da sårbarhetsutvalget under ledelse av Kåre Willoch, ved fremleggelse av sin rapport sommeren 2000, gikk så langt som å anbefale opprettelse av et eget sikkerhetsdepartement for å forebygge fremtidig terror og ulykker i det norske samfunnet. Utvalget så dette som nødvendig for å  samordne den sivile offentlige innsatsen for sikkerhet og beredskap. Et slikt departement ville også gjøre det letter å skille tilsynsfunksjonenen for blant annet  transportsektoren fra Samferdselsdepartementet som har forvaltningsansvaret for sektoren. I tillegg konkluderte utvalget med at det bør vurderes et tettere samarbeid, eventuelt sammenslåing, mellom tilsynsmyndighetene for sikkerheten for persontransport med fly, båt og jernbane samt sørge for uavhengig tilsyn med sikkerheten på veg og i tunneler.

Willoch tror denne samordningen av innsatsen blir vanskeligere å få til hvis de ulike tilsynene som har med transport og fysisk sikkerhet å gjøre nå spres rundt om i landet. Han er også skeptisk til at det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet skal ligge i Tønsberg. – Direktoratet og tilsynene innen transportsektoren bør inngå i en organisasjon for å  forebygge terror og fysisk skade. Det er naturlig at Luftfartstilsynet og Jernbanetilsynet inngår i en slik organisasjon mot terror og ulykker. Mange beslektede problemstillinger på tvers av sektorgrensene som gjør en samordning naturlig, ikke minst datasikkerhet, sier Willoch. Helst hadde han sett at dette superdirektoratet og tilsynene ble samlet  sentralt i Oslo, med Trondheim som det nest beste alternativ siden byen blant annet har et sterkt teknologisk miljø. - En samling vil styrke miljøet og også være en fordel ved krisehåndtering, sier Willoch.

Samtidig ser han at det med de distriktshensyn som dominerer i Stortinget vil være vanskelig å få realisert dette. Utflytting av tilsynene vil fort få flertall ved at det dannes en allianse mellom distriktene som vil få arbeidsplasser og det sentrale Oslo. Han ser imidlertid ikke bort fra at selve avstemningsrekkefølgen i Stortinget kan bli interessant i denne sammenheng.

Slik blir lokaliseringen

Hovedkontorene for åtte tilsyn, med en samlet stab på i overkant av 900 personer, skal flyttes ut av Oslo, varslet statsråd Victor D. Norman i begynnelsen av desember. Stortingsmeldingen om saken vil bli lagt fram i januar.

De tilsynene som behandles i meldingen ligger innenfor områdene helse, miljø og sikkerhet, transport- og trafikksikkerhet, og markeds- og konkurranseforhold. Det er avgjørende at tilsyn på områder av så stor betydning for borgere og næringsliv står for faglighet, kvalitet og integritet. Det krever at tilsynene har god tilgang på høyt kvalifiserte medarbeidere og at de er forankret i fagmiljøer av høy klasse, heter det i pressemeldingen fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

I tillegg har regjeringen lagt vekt på å styrke den regionale utviklingen. Ved å legge tilsyn til byer som er viktige for den regionale utviklingen, og der det kan utvikle seg et positivt samspill mellom eksisterende fagmiljøer og tilsynene, vil lokaliseringsvalgene også bidra til å styrke arbeidsmarkeds- og kompetansebasen andre steder i landet enn i Oslo-området, og på den måten bidra til en mer balansert regional utvikling i hele landet.

Det er i alt 11 tilsyn som faller innenfor de områdene som behandles i meldingen. Åtte av disse vil altså bli lagt utenfor Oslo, mens tre fortsatt vil ligge i hovedstaden. Utover disse 11 er det rundt 30 andre statlige tilsynsorganer i Norge. De fleste av disse, som ikke behandles nærmere i meldingen, ligger også i Oslo. 

Kostnader og gevinster ved flytting

Flytting av tilsyn vil medføre engangskostnader og i noen grad økte reise- og kontaktkostnader for tilsyn og brukere. Samtidig vil imidlertid omlokalisering muliggjøre effektivisering, og erfaringene både fra Norge og andre land viser at lokalisering utenfor hovedstaden gir mer stabil arbeidskraft og lavere driftskostnader.

Regjeringen tar sikte på at flytting skal skje gradvis over en periode på tre år. Det vil sikre at de viktige tilsynsoppgavene det er snakk om ikke blir liggende nede i flytteperioden. Det vil samtidig gi de ansatte god tid til å vurdere om de ønsker å flytte med og gode muligheter til å finne annet arbeid hvis de foretrekker å bli. De enkelte tilsyn skal, i samråd med hver enkelt, utarbeide individuelle karriereplaner for de ansatte for å sikre nøkkelpersonell i flytteperioden og for å forhindre at flytting fører til utstøting fra arbeidslivet. Arbeids- og administrasjonsdepartementet vil bistå tilsynene i dette arbeidet.

Dette er de konkrete lokaliseringsvalgene og regjeringens begrunnelse:

 • Luftfartstilsynet skal ligge i Bodø, forankret i et av de sterkeste luftfartsfaglige miljøer utenfor Oslo.
 • Sjøfartsdirektoratet skal ligge i Haugesund, hvor man har et av de sterkeste maritime og sikkerhetsfaglige miljøer i landet.
 • Jernbanetilsynet skal ligge i Oslo, hvor det tunge jernebanefaglige miljøet i Norge er.
 • Det nye Direktoratet for beredskap og samfunnssikkerhet skal ligge i Tønsberg, forankret i det eksisterende brann- og elfaglige miljøet.
 • Post- og teletilsynet skal ligge i ”Agderbyen” – området fra Arendal til Mandal – for å kunne trekke på det sterke IKT- og telefaglige kompetansemiljøet i Grimstad og det økonomiske fagmiljøet i Kristiansand.
 • Arbeidstilsynet skal ligge i Trondheim, forankret i arbeidslivsmiljøene og de tekniske fagmiljøene ved NTNU og SINTEF
 • Tilsynet med helse, miljø og sikkerhet i petroleumssektoren, som nå er en del av Oljedirektoratet, skal skilles ut som et eget Petroleumstilsyn, og skal ligge i Stavanger.
 • Kredittilsynet skal ligge i Oslo, bl.a. på grunn av finansmiljøet i hovedstaden.
 • Statens Filmtilsyn, Eierskapstilsynet og Statens medieforvaltning skal samles i et nytt tilsyn, Medietilsynet.  Det skal ligge i Fredrikstad, der Statens medieforvaltning allerede holder til.
 • Norges Vassdrags- og Energidirektorat skal ligge i Oslo, fordi direktoratet i tillegg til tilsynsoppgaver også har omfattende forvaltningsoppgaver som krever nærhet til myndighetene.
 • Konkurransetilsynet skal ligge i Bergen, hvor man har et av de sterkeste og faglig mest relevante økonomifaglige miljøer i landet, og hvor det dessuten er et sterkt juridisk fagmiljø.

Statskonsult foreslår sammenslåing

Statskonsult foreslår at man bør slå sammen sikkerhetsfunksjonene i et eget transporttilsyn, uansett hva slags transport det er snakk om.

Det er konklusjonen i et notat som selskapet har laget på oppdrag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med regjeringens satsing på fornyelse av offentlig sektor, ”fornyelsesprogrammet” (Organisering av statlige tilsyn i Norge, Notat 2000:8).

Statskonsult påpeker at reguleringen av tilsyn av transport  i dag er delt på mange myndighetsorganer med ulike departementstilknytninger. Ved en gruppering av tilsynene vil det lettere kunne utvikles uavhengighet til næringshensyn. Statskonsult anbefaler at ansvar for sikkerhet ikke ivaretas av samme departement som har ansvar for næringsvirksomhet  i samme sektor.  Ved en sammenslåing av flere tilsyn ser Statskonsult ” et potensiale for  å utvikle  sikkerhet som fag, felles for alle transportformer, ved gjensidig utveksling i et større fagmiljø.” Videre heter det at  denne grupperingen vil kunne synliggjøre  og redusere tilfeldige og uheldige forskjeller innad i området. Felles regelverksutvikling vil kunne gi mer harmonisert regelverk innenfor rammene som internasjonale forpliktelser setter, heter det.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS