Du er her

Større vogntog gir 175 mill i gevinst

Hvis man skal tillate vogntog med lengde 25,25 m og totalvekt 60,0 tonn på vegene, er den samfunnsøkonomisk sett beste løsningen å innføre dette på hele stamvegnettet bortsett fra i Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Dette viser en utredning fra Transportøkonomisk institutt. En slik løsning vil gi en årlig samfunnsøkonomisk gevinst på ca 175 millioner kroner og er det gunstigste av de fire alternativene som TØI har utredet. Dersom man utvider ordningen til å gjelde både stamvegene og riksvegene i hele landet bortsett fra i de tre fylkene, synker nytten til ca 16 millioner kroner årlig. Et alternativ med å tillate slike kjøretøyer på stamvegnettet i hele landet vil gi et årlig nyttetap på ca 72 millioner kroner og det dårligste alternativet er å tillate slike kjøretøyer på både stamveger og riksveger i hele landet. Det vil gi et årlig nyttetap på 684 millioner kroner ifølge beregningene som er gjort på oppdrag fra Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil ha ferdig et forslag i løpet av mars som så skal ut på høring.

Regelverk
I dag er maksimalt tillatte lengde 18,75 meter for vogntog registrert etter 17.09.97 og 16,5 meter for semitrailervogner regist-rert etter 17.09.97. Største tillatte totalvekt for vogntog i Norge er i dag 50,0 tonn. Hvis nye regler blir vedtatt tenker man seg et modulsystem med tillatt totallengde 25,25 m og inntil 60 tonn totalvekt.
I beregningene har man sett transportarbeidet for de seks viktigste vareslagene på transportavstander lengre enn 200 kilometer som markedspotensialet for de nye vogntogene. Dersom større kjøretøyer tillates vil det gi behov for færre vogntog enn i dag for å transportere samme godsmengde. I de alternativer hvor Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland er holdt utenfor har man beregnet at det totale transportarbeidet kan reduseres med omkring 15 prosent.

Statens Vegvesen anslår investeringsbehovet til vel 19,7 milliarder kr ved innføring av tiltaket. Dette fordeler seg med 22,0 % på stamvegnettet, 35,1 % på øvrige riksveger og 42,9 % på fylkesvegnettet. Økte årlige kostnader til drift- og vedlikehold er beregnet til 41,5 mill kr. Tre fylker; Hordaland, Sogn og Fjordane og Nordland peker seg ut med et stort investeringsbehov ved å tillate de nye reglene.
Beregningene viser at transportprisen som næringslivet står overfor vil reduseres med 6 øre pr tonnkm ved innføring av de nye vogntogene.

Forutsetninger
I rapporten fra TØI presiseres det at beregningene er relativt grove og bygger på en rekke forutsetninger som dagens transportvolumer, dagens avgifter, kun innenlandske transporter med norske vogntog er tatt med, at reduksjonen i transportkostnadene tas ut i reduserte transportpriser, at tiltaket ikke fører til økte omlastinger av gods og at det stilles økte krav til motoreffekt for vogntogene som tar tiltaket i bruk.

Jernbanen
I rapporten vurderes det at jernbanens konkurransesituasjon i sentrale delmarkeder ikke i ve-sentlig grad vil bli påvirket av å innføre de nye modulvogntogene, gitt dagens varesam-mensetning og bruk av lastbærere. Våre vurderinger bygger på at dagens godstrans-porter for en stor del inngår i effektive transportnettverk hvor kostnadene ved å endre transport-opplegg og transportør er store. Ikke minst gjelder dette i markedet for bulk-, tømmer- og containertransporter.


Kilde: Samfunnsøkonomiske virkninger av å innføre vogntog med lengde 25,25 m og totalvekt 60 tonn. TØI notat 1180/2000.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS