Du er her

Erfaringer fra et EU-prosjekt:

Smidigere transport kan styrke turismen

En bedre samordning av tilbudene for langdistanserreiser og lokale reiser kan lette situasjonen for turistene og dermed gjøre turistdestinasjonene mer attraktive, fremgår det av et EU-prosjekt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Foto: Harald Tjøstheim / ScandinavianStockPhoto
Lian er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI), der Farstad er forsker II.

AV JON INGE LIAN OG EIVIND FARSTAD.

Turister har andre transportbehov enn lokalt reisende. Tilreisende er i mindre grad kjent lokalt, de kjenner ikke til lokaltransporten og billettsystemene, og de har ofte mye bagasje/utstyr med seg.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har deltatt i EU-prosjektet «Concertour», hvis formål var å fremme turismen i Europa ved å øke tilgjengeligheten til turistdestinasjoner, ikke minst gjennom å fjerne transportmessige flaskehalser.

Oslo-kortet, et godt eksempel
Målgruppen var EU/EØS, nasjonale og lokale reiselivsmyndigheter, destinasjonsselskaper, transportselskaper, turoperatører, overnattingsbedrifter og turismeorganisasjoner. Prosjektet la stor vekt på å knytte sammen de ulike interessegruppene, blant annet gjennom en rekke seminarer, med tanke på å utvikle nettverk for kunnskapsutvikling og organisering.

Eksempler på «best practice» på ulike områder ble identifisert og priser utdelt, herunder til Oslo for Oslo-kortet, som kombinerer reiser med kollektivtransport og adgang til attraksjoner og museer.

Prosjektet ble gjennomført i 2008–2009 og var et samarbeid mellom forsknings- og utredningsinstitutter i syv land: Transportøkonomisk institutt – TØI (Norge), FIT Consulting (Italia), Transportes Inovaçao e Sistemas – ITS (Portugal), National Technical University of Athens – NATU (Hellas), Ramboll Management (Belgia), Impact Consulting (Romania) og Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité – Inrets (Frankrike). Prosjektet var finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram, med delfinansiering fra bl.a. Statens vegvesen (etatsprogram for næringslivets transporter).

Det definerte ulike typer turisme/destinasjoner – blant annet «storby», «sydenferie», «rundreiser», «fjell og naturlandskap» og «opplevelsesturisme ». Det definerte også ulike typer turister – enslige unge, par, familier med barn, eldre osv., med det mål å analysere transportbehovet for de ulike kombinasjoner av disse.

Aksjonsplan utarbeidet
TØI utarbeidet sluttproduktet i arbeidet, som er en såkalt «Action plan». Vi har her plukket ut smakebiter av de forslag til tiltak som planen foreslår og gruppert dem i fire tema:

Infrastruktur

 • Bedre integrasjon av infrastruktur og transporttjenester i planleggingen. Utarbeide lokale mobilitetsplaner som ser langdistanse-turistreiser og korte lokale reiser i sammenheng
 • Utvikle terminaler for god overgang mellom lange og korte reiser
 • Sørge for universell utforming, slik at alle grupper (inkl. eldre og funksjonshemmede) kan reise, og slik at det er lett å ta med seg tung bagasje
 • Universell/likelydende skilting/informasjon på tvers av transportmåter og geografiske grenser

Tjenester

 • Utvikle et godt lokalt transporttilbud med god overflatedekning og frekvens, slik at turister kan klare seg uten bil, herunder passe på retningsbalansen i tilbudet, slik at turister kan besøke både byers sentrum og omegn på dagtid
 • Ha tilgjengelige støttetjenester til hjelp for turister (f. eks. informasjonstjenester på ulike språk, hjelp for funksjonshemmede/ eldre, bagasjeassistanse m.m.)

Informasjon og billettering

 • Utvikle gode informasjonssystemer for kollektivtransport, til bruk både før og under turen, og gjøre dette tilgjengelig på Internett og for mobiltelefon
 • Koble informasjonssystemene til betaling, slik at betaling kan skje på nettet påforhånd
 • Harmonisere billettsystemer og betalingsmåter for integrasjon av korte og lange reiser, tilby gjennomgangsrabatter og tilrettelegging på tvers av regionale og nasjonale grenser
 • Utvikle nasjonale og regionale turistportaler som har all nødvendig transportinformasjon (i det minste lenker til dem), og som samtidig har opplysninger om overnatinger, severdigheter og aktiviteter samlet på ett sted

Miljø og sikkerhet

 • Utvikle turistkort som kombinerer lokal kollektivtransport med turistattraksjoner, aktiviteter og liknende (jf. Oslo-kortet)
 • Opprette parkeringsplasser med tilbringertjenester utenfor byene ved nasjonalparker/temaparker, og tidsregulering av trafikken, spesielt i trange/ vanskelig framkommelige byer/steder av historisk interesse
 • Utvikle sykkel- og gåruter i byer og severdige ruter/områder
 • Sørge for god sikkerhet ved utforming og overvåking av transportarealer, og hensiktsmessig bruk av adgangskontroll

Rasteplasser, WC, informasjon…
Selv om omfanget av flybaserte kortferier til spesifikke destinasjoner øker sterkt, er rundreise fortsatt en viktig ferieform mange steder, ikke minst i Norge. Det er behov for utforming av gode, sikre turistveger, med utsiktspunkter og fasiliteter for turister (rasteplasser, WC og informasjon). Videre er sikkerhet under reisen viktig for mange turister. «Feeling safe and secure whenever I travel» var ifølge TØIs Gjesteundersøkelse 2010 (foreløpige data) blant 7000 utenlandske turister det nest viktigste av 11 nevnte motiver for å reise til Norge («Å oppleve norsk natur» kom på første plass).

Foto: Jens Kristian Steen Jacobsen

Det kom også fram i «Concertour» at god koordinering mellom ulike markedsaktører innen transport og reiseliv og mellom myndigheter på ulike geografiske nivå er viktig. Det finnes imidlertid store institusjonelle utfordringer på dette området. Deregulering og privatisering skaper vansker med hensyn til å utvikle et slikt samarbeid. Incentiver for samarbeid må derfor inkorporeres i tiltakene.

Hvem som børe gjøre hva
Planen beskriver hvem som bør ta ansvar for de ulike oppgavene, og hvilke typer samarbeid som kan være ønskelig. Spesielt viktig er det å få til et samarbeid mellom offentlige og private aktører (transportører, terminaloperatører/- eiere, reiselivsnæringene) for å legge til rette for at markedsaktører selv ser seg tjent med å ta på seg oppgaver som har en viss fellesgodekarakter.

Mer informasjon om prosjektet og dets resultater, herunder en gjennomgang av utviklingen i turistsegmentene i Europa og disses transportbehov, finnes på http://concertourproject.eu/

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS