Du er her

Samferdsel bringer artikler skrevet av fagfolk i ulike forsknings- og utredningsmiljøer. 

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

FORSKNING

 • To av Omkjøringsvegens fire felt kan bli kollektivfelt:

  Tar vi bussen i Trondheim på alvor?

  Trondheim satser milliarder av kroner på superbusskonseptet, men lar viktige tverrforbindelser bli dominert av bilisme. Er dette riktig kollektivsatsing?

 • Personer med nedsatt funksjonsevne:

  De ønsker forutsigbarhet underveis

  Tiltak for universell utforming fungerer ofte dårligere enn de burde. Det skaper en uforutsigbarhet som bidrar til at folk med nedsatt funksjonsevne helst ikke vil reise kollektivt. To TØI-forskere har sett nærmere på hvordan folk med ulike funksjonshemninger opplever stasjonsområdene for tog og buss i Hamar og Lillestrøm.

 • Blir transportsikkerheten bedre når noen fører tilsyn med den?

  Det finnes nå tilsynsmyndigheter for alle transportgrener. Vegtilsynet er det siste som ble opprettet, i 2012. Sjøfartsdirektoratet har fungert som et sikkerhetstilsyn for sjøfarten siden 1962. Jernbanetilsynet ble opprettet i 1996 og Luftfartstilsynet i 2000.

 • Bilfritt sentrum krever helhetlig by- og transportplanlegging

  «Det er vanskelig å se for seg et attraktivt bilfritt sentrum uten at det også har en vital sentrumshandel», skriver artikkelforfatterne. 

 • Hvis nasjonale grensekontroller blir gjeninnført:

  En mulig milliard-smell for sjømateksporten

  • Schengen-samarbeidet er svært positivt for norsk sjømateksport. Dersom EU mislykkes i å etablere tilfredsstillende kontroll ved Schengenområdets yttergrense, kan nasjonale grensekontroller bli gjeninnført. Dette vil øke kostnadene for all varetransport i EU/Schengenområdet.
  • For norsk fiskerinæring kan ekstrakostnadene som følge av etablering av nasjonale grensekontroller i EU/Schengenområdet i verste fall nærme seg 2,7 mrd. kroner årlig. Dette utgjør vel 8 % av eksportverdien i 2015.
 • Blant bidragene til en sikrere trafikk:

  Eldre førere mindre farlige enn før

  Noen tidligere tungtveiende risikofaktorer i trafikken har mistet mye av sin betydning og bidrar dermed mindre enn før til trafikkulykker, fastslår Rune Elvik i denne artikkelen. Om en av disse faktorene skriver han: «I dag har førere som er 65 år eller eldre knapt nok høyere risiko enn andre førere.»

 • Et kritisk nærblikk på de konfliktfylte Oslopakkene

  Interessekonflikter mellom Oslo og Akershus, og uenighet mellom fagfolk og politikere … Dette er blant det Harald Minken, en erfaren forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), fant da han med kritisk nærblikk så på arbeidet med Oslopakkene.

 • Flytting av flyplassen i Bodø:

  Samfunnsøkonomisk lønnsomt – men til hvilken pris?

   

  Hvis en kan bygge ut de sentrumsnære Rønvikjordene i Bodø, vil det være «svært ulønnsomt» å flytte lufthavnen 900 meter for å frigjøre arealer. 

 • Klimapolitikk kontra fordelingspolitikk:

  Vanskelig å få i både pose og sekk

  Klimagassutslippene vil bli redusert hvis reisefradraget ved skattelikningen blir avviklet, ifølge artikkelforfatteren. Men han poengterer at en slik avvikling samtidig vil bety økte reiseutgifter for dagpendlere fra utkantstrøk til byen – og dermed et innskrenket arbeidsmarked.

 • Universell utforming i kollektivtransporten:

  Fortsatt mangel på helhetlig satsing

  Fylkeskommunene prioriterer infrastrukturtiltak – som busser, holdeplasser og terminaler – når de arbeider med universell utforming i kollektivtransporten. Men andre sider av saken – inklusive vintervedlikehold, forbedret atkomst til holdeplasser, kompetanseutvikling og evaluering av iverksatte tiltak – blir i mindre grad prioritert.

 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS