Du er her

DEBATT:

Modulvogntog kontra sjø- og banetransport

«Samferdselsministeren har i sin iver etter å oppfylle regjeringserklæringa hoppet bukk over vesentlige prosesser,» skriver Roger Hansen i dette innlegget.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Roger Hansen
Leder i Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)
roger.hansen@transportarbeider.no

Forleden dag fikk vi ei pressemelding fra samferdselsministeren der han kunne fortelle at prøveordningen med modulvogntog – «monstervogntog» pa? folkemunne – blir permanent fra 14. september. Dette har vært et ma?l for den bla?-bla? regjeringa, fastsatt i regjeringserklæringa. Vi ble noe overrasket, for a? si det slik. Ordningen med slike vogntog, som er 25,5 meter lange, mot vanlige vogntog pa? 19,5 meter, har vært prøvd ut siden 2008.

Denne prosessen har mildt sagt vært merkelig. La meg innledningsvis først sla? fast at NTF ikke er mot modulvogntog i seg selv. Slike vogntog kan føre til at transportkostnadene per tonn blir lavere, og utslipp av klimagasser per tonn gods blir noe lavere, forutsatt at en klarer a? utnytte den økte lastekapasiteten slike vogntog har. Dette er viktig isolert sett fordi transportnæringen sta?r for en betydelig andel av utslipp av klimagasser. Men vi har motforestillinger til ma?ten dette na? blir innført pa?.

Vi har hele tiden hatt en klar forsta?else av at det skulle være en grundig evaluering av prøveperioden, og en pa?følgende høringsrunde før ordningen ble permanent. Det siste har samferdselsministeren ganske enkelt droppet. Det er NTF kritisk til.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har gjort en evaluering av prøveordningen. Ma?let var a? finne ut om modulvogntog kan gi mer effektiv og miljøvennlig godstransport pa? noen vegstrekninger med god standard, samtidig som trafikksikkerhet og trygghet for andre trafikanter ikke forverres.

TØI konkluderer med at prøveordningen har vært økonomisk lønnsom for næringslivet, og at trafikksikkerheten ikke har blitt forverret i prøveperioden. Men TØI understreker ogsa? dette i evalueringa: «Vurderinger om hvorvidt og hvordan prøveordningen bør utvides, ma? innebære en egen gjennomgang, og er ikke en del av evalueringen.» Dette har samferdselsministeren bare sett bort fra. Her er vi ved kjernen i va?re motforestillinger: Ordningen med modulvogntog kan ikke gjøres permanent uten en grundig vurdering av framtidige konsekvenser av dette.

Modulvogntog fører til mindre utslipp per tonn fraktet gods enn vanlige vogntog. Det er logisk. Men hvis antallet modulvogntog øker kraftig, vil det ogsa? ha den effekten at godstransport pa? sjø og bane vil bli redusert. I dag er de fleste enige om at sjø og bane ma? øke sin andel av innenlands godstransport i framtida. En motsatt utvikling vil ikke være bærekraftig, og miljøgevinsten ved modulvogntog vil fort bli spist opp ved at sjø og bane mister andeler av godstransporten. Dette forventet vi ville bli vurdert før ordningen ble gjort permanent.

Slik vi forsta?r det, vil antall vegstrekninger godkjent for modulvogntog bli opprettholdt. Det betyr at deler av næringslivet, særlig i distriktene, ikke vil kunne nyte godt av slike vogntog.

Dette vil igjen kunne føre til en konkurranseforskyvning til fordel for de virksomhetene som ligger i nærheten av de godkjente vegstrekningene. A? utrede disse effektene mener NTF vil være viktig før ordningen blir gjort permanent.

NTF er kritiske til prosessen i denne saken. Samferdselsministeren har i sin iver etter a? oppfylle regjeringserklæringa hoppet bukk over vesentlige prosesser. Han har tatt de delene av TØIs rapport om ordningen som har passet ham, og sett bort fra de delene som ikke passet. Dette er rett og slett ikke et godt stykke politisk ha?ndverk.

Innlegget har tidligere stått på trykk i Dag og Tid.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS