Du er her

  • Hjem
  • /
    2012
  • /
    Nr 4
  • /
    Gjesteundersøkelse blant utenlandske turister

Et datagrunnlag for norsk samferdsel

Gjesteundersøkelse blant utenlandske turister

Innovasjon Norge nedlegger den årlige undersøkelsen blant utenlandske besøkende, som har vært gjennomført siden 1994. En slik svekkelse av kunn­skapen om den internasjonale, innkom­mende turisme til Norge, vil ramme næring og forvaltning i både reiselivs­sektoren og samferdselssektoren.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Illustrasjonsfoto:
Jens Kr. Steen Jacobsen
Artikkelforfatterne er henholdsvis forsker og forskningsleder for reiseliv på Transportøkonomisk institutt (TØI)

AV EIVIND FARSTAD OG PETTER DYBEDAL

Samferdsels redaksjon gjør oppmerksom på at den her omtalte Gjesteundersøkelsen er blitt gjennomført av TØI siden starten i 1994

 

 

Rett etter påske kom rapporten for Gjeste­undersøkelsen 2011, den siste av en serie årlige rapporter om undersøkelsene blant uten­landske turister, som ble påbegynt i 1994.

Undersøkelsen dekker alle utenlandske turister i Norge, dvs. både ferie- og fritidsrei­sende og yrkesreisende, overnattingsgjester og dagsbesøkende. Den baserer seg på et utvalg på ca. 12 000 intervjuer av utlendinger per år, kombinert med oppgaver over trafikktall fra trafikkselskapene, flyplassene, Statens vegvesen, Tollvesenet og politiet mfl.

Reiselivet – hvem, hva, hvor
Oppdragsgiver har de senere år vært reiselivs­avdelingen ved Innovasjon Norge, men resul­tatene fra undersøkelsen har betydelig allmenn interesse ut over reiseliv og turisme. Samferdsel og persontransport er viktige komponenter for nær sagt all reiselivsaktivitet i Norge. Gitt Nor­ges beliggenhet i Europa og landets langstrakte geografi, sier det seg selv at velfungerende sam­ferdsel er helt avgjørende for et konkurranse­dyktig reiseliv i Norge.

Tilsvarende er også turismeaktivitet svært viktig som kundegrunnlag for transportak­tørene og samferdselssektoren for øvrig. For eksempel kan turisme bidra til at rutetilbud og annen transportinfrastruktur (for eksempel Hurtigruten, enkelte flyplasser, togstreknin­ger, fergeruter, nasjonale turistveger, osv.) kan opprettholdes til glede for befolkningen ellers. Oppdatert og detaljert kunnskap om turisme­trafikkstrømmer til og i landet er derfor viktig for både transportsektoren og samferdselsmyn­dighetene i Norge.

I et samferdselsperspektiv er det for eksem­pel interessant at luftfarten har vært en av driverne for turisme til Norge fra utlandet (figuren). I perioden 2001 til 2011 finner vi en økning på hele 111 prosent i antall overnat­tingsgjester som kommer med fly, mens antallet bilturister økte med 41 prosent og antallet fer­gereisende med 27 prosent.

Figur 1. Uten­landsk forret­nings- og ferie­trafikk i Norge i perioden 2001– 2011
etter trans­portmåte for overnattings­gjester. Tusen ankomster
.

Et annet eksempel på viktig informasjon er den geografiske fordelingen av trafikkstrøm­mene inn og ut av landet. Tabellen nedenfor viser at grenseovergangene på Østlandet er dominerende når det gjelder turismerelatert bil­trafikk. Hele 81 prosent av utenlandske biltu­rister i sommersesongen brukte en av grenseo­vergangene på Østlandet ved utreise fra Norge.

 
 

Tabell 1. Utenlandske kjøretøy som bruker en av vegovergangene på reisen
ut av Norge etter utrei­sested. Sommersesongen 2011. Prosent.

Østlandet er viktig som landsdelsreisemål i seg selv, og har den høyeste andelen av uten­landske gjestedøgn (37 prosent) i sommer­sesongen, sammenlignet med Vestlandet (28 prosent) og Nord Norge (14 prosent). Likevel kommer betydningen av Østlandet og trans­portinfrastrukturen i landsdelen enda tydeligere frem når man ser på hvilke steder de ferierende har besøkt i Norge. Tre av fire ferieturister oppgir å ha besøkt ett eller flere steder på Øst­landet i løpet av sommerferien. 53 prosent har vært innom Oslo på veien, tilsvarende tall er for eksempel 28 prosent for Bergen, 18 prosent for Trondheim og ni prosent for Tromsø.

Resultatene fra Gjesteundersøkelsen viser også at de nasjonale turistvegene er viktige for bilturistene til Norge. Nesten 50 prosent av de utenlandske bilturistene i sommersesongen hadde kjennskap til de nasjonale turistvegene i Norge, mens 43 prosent oppga at de hadde kjørt langs en nasjonal turistveg i løpet av nor­gesbesøket. Resultatene viser også som tidligere år at turistene gjennomgående er (overras­kende) godt fornøyd med veg- og kjøreforhold i Norge. Generelt vurderer over 60 prosent veg-og kjøreforholdene å være svært gode eller gan­ske gode, og bare ca. 10 prosent i gjennomsnitt anser disse å være dårlige eller svært dårlige.

Kunnskapsgrunnlag forsvinner
Mye av kunnskapsgrunnlaget om turisttrafik­ken vil nå falle bort fordi Innovasjon Norge fra og med 2012 erstatter Gjesteundersøkelsen med en langt mer begrenset form for statis­tikk. Mens Gjesteundersøkelsen omfattet alle typer turister til Norge, uavhengig av overnat­tingsform og transportmåte, begrenser Inno­vasjon Norges nye opplegg seg til å innhente informasjon fra de turistene som overnatter i bedrifter som inngår i Statistisk sentralbyrås statistikksystem.

Gjesteundersøkelsens tall for 2011 viser at disse turistene står for knapt en fjerdedel av alle utenlandske overnattinger og godt under halvparten av overnattinger i betalte overnat­tingsformer. Man mister data om alle som benytter privat innkvartering og ikke minst data fra den omfattende kommersielle sektoren som består av utleide fritidsboliger, seksjonerte hoteller, leilighetskomplekser, hyttelandsbyer, rorbuanlegg og liknende.

Innovasjon Norges nye undersøkelse er basert på et opplegg VisitDenmark har benyttet. Men i Danmark dekker bedriftene i statistikken vel 90 prosent av de kommersielle overnattin­gene, mot altså under halvparten i Norge. Og da blir utgangspunktet et ganske annet.

Det hører med til historien at World Tou­rism Organisation (UNWTO) anbefaler at undersøkelser blant utenlandske turister gjennomføres på grensen ved utreise, fordi undersøkelser foretatt ved kommersielle over­nattingsanlegg (som erstatning for grenseun­dersøkelser) har betydelige begrensninger med hensyn til allmenn gyldighet og representativi­tet. Land med mange turister – som Storbritan­nia, Irland, Frankrike, Spania og Italia – baserer seg for øvrig på grenseundersøkelser.

Nedleggelsen av Gjesteundersøkelsen inne­bærer at man ikke lenger får et helhetsbilde av utenlandsk turisttrafikk til Norge. Man mister totaloversikten over nasjonalitetsfordeling, antall gjestedøgn, geografisk fordeling av rei­sestrømmer, fordeling på overnattingsmåte, varighet av oppholdet, etc. Man mister også informasjonen om dagsbesøk, bobilturisme, turbusser etc.

Innovasjon Norges nye utvalgsundersøkelse vil i prinsippet kunne omfatte mange av de samme variablene som Gjesteundersøkelsen, men resultatene vil ikke kunne gjøres gjeldende for andre turister enn de som overnatter i de kommersielle bedriftene som omfattes av SSBs overnattingsstatistikk.

Et skritt i feil retning…
Heldekkende kunnskaper om antall utenland­ske turister, hvordan de reiser og hva de er interessert i, er svært viktig for både nærings­liv og forvaltning på ulike nivåer. Slike data er sentrale for en rekke planleggings- og analyse­formål, for eksempel for å vurdere grunnlaget for investeringer, utbygging av samferdsels-infrastruktur, turismens økonomiske betydning, effekter av markedsføring og – ikke minst – for å identifisere sentrale utviklingstrekk i turiste­nes etterspørsel.

I lys av den nye reiselivsmeldingens budskap om at mer detaljert kunnskap om turiststrøm­mene i Norge er en viktig forutsetning for å lyk­kes, fortoner den foreliggende omleggingen av statistikken seg som et skritt i feil retning.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS