Du er her

Større reisevaneundersøkelse gir nye analysemuligheter

Vel 20.000 personer er blitt intervjuet i den nye nasjonale reisevaneundersøkelsen (RVU2001) hvor datainnsamlingen nå er avsluttet. Dette er atskillig flere enn tidligere, og gir økte analysemuligheter. Transportøkonomisk institutt er som tidligere faglig ansvarlig for undersøkelsen

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Jon Martin Denstadli og Randi Hjorthol

RVU2001 er den fjerde i rekken på nasjonalt nivå. De tidligere undersøkelsene ble gjennomført i 1984/85, 1991/92 og 1997/98. Det som er det spesielle og fordelaktige ved de nasjonale reisevaneundersøkelsene er at de dekker alle transportslag og alle typer reiser for hele landet. Trafikktellinger, spesialundersøkelser for enkelte trafikkslag og lokale studier er nyttige for sine formål, men de gir bare utsnitt av det totale bildet. Ofte er det også slik at disse bildebitene ikke kan settes sammen til en helhet dersom man skulle ønske det, fordi metoder for datainnsamling og tidspunkt for gjennomføring er forskjellig.

Mer enn 20.000 intervju
I forbindelse med det nasjonale transportplanarbeidet satser Samferdselsdepartementet og transportetatene på forbedring av datagrunnlaget for nasjonale og regionale transportmodeller. RVU2001 har derfor et betydelig større utvalg enn det som tidligere har vært vanlig. Basisutvalget i RVU2001 er på 12.000 personer. I tillegg kommer ca 6.000 intervjuer fordelt på forskjellige kommuner av hensyn til utvikling av transportmodellene, og tilleggsutvalg bestilt av vegkontorene/fylkeskommunene i Buskerud, Telemark og Møre og Romsdal. Med tilleggsutvalgene blir utvalgsstørrelsen i RVU2001 i alt 20.751 personer. Utvalgsstørrelsen gir nye og bedre muligheter til analyser på regionalt nivå. Tabell 1 viser antall reiser fordelt på fylke.

Analysemuligheter både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
I RVU2001 er daglige reiser stedfestet på grunnkretsnivå, mens reiser over 100 km (lange reiser) er stedfestet med tettsted. Undersøkelsen består av fire hoveddeler som gir informasjon om:

· Alle aktiviteter og reiser som er gjennomført på en bestemt dag. Det gis opplysning om når reisen foregår, formålet med reisen, reisens lengde, alle transportmidler som er brukt, antall personer i bilen etc.
· Alle reiser på 100 km eller lengre som er gjennomført i løpet av siste måned; hvor reisen starter og ender, reiseformål, transportmiddel, tilbringertransport, evt. overnattinger, billettype etc.
· Den siste gjennomførte arbeidsreisen; transportmiddel, reisetid, alternative reisemuligheter, kollektivtilbud, parkeringsmuligheter ved arbeidsplass, firmabil, bilgodtgjørelse etc.
· Intervjupersonen og husholdningen; kjønn, alder, helse, inntekt, utdanning, barn og barns alder, ektefelle/samboer, biler og bilenes alder, kjørelengde, sykkel, motorsykkel etc.

Dette omfattende datamaterialet gir muligheter til å belyse en rekke problemstillinger, og gir svar på policyspørsmål både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Tabell 2 gir noen eksempler på politikkområder som RVU2001 kan belyse. Vi vil kort gå inn på noen av disse temaene.

Helhetlig transportpolitikk på nasjonalt nivå
De nasjonale reisevaneundersøkelsene gir mulighet til å vurdere transportpolitiske tiltak både innenfor den enkelte transportsektor og mellom transportsektorer. RVU2001 forteller hvordan transportsystemet fungerer, og kan vise effekten av tiltak, fordi det også finnes data bakover i tid (RVU1998, RVU1992, RVU1985).

I arbeidet med Nasjonal transportplan er det definert åtte transportkorridorer, som utgjør et overordnet, nasjonalt transportnettverk. RVU2001 gir mulighet til å analysere konkurranseflater mellom transportslag innenfor disse korridorene, som kan brukes som grunnlag for prioriteringer og investering. Det er også mulig å gå i dybden for å undersøke markedsandeler etter befolkningssegmenter. Dette gjelder både for bil, tog, fly og ekspressbuss.

RVU2001 gir nøkkeltall for persontransporten på nasjonalt nivå, og gir dermed grunnlag for å belyse fordelingspolitiske problemstillinger. Dette kan benyttes i vurdering av tiltak, f eks i forhold til transportstandard for ulike grupper etter alder, bosted og inntekt. Tilgjengelighet for alle er et politisk mål i samferdselspolitikken. Vi går mot et samfunn med flere eldre, noe som betyr et annet perspektiv både på kollektivtilbudet og vegtrafikken. Reisevaneundersøkelsene er det beste datagrunnlaget for å vise utviklingen i aktiviteter og reiser for de forskjellige befolkningsgruppene i landet.

Transportpolitikk er også regionalpolitikk
Data fra RVU2001 egner seg til analyser av regioners ”robusthet”. Dette gjelder ikke bare arbeidsmarkedsregioner, men også analyser av tilgjengelighet til service og fritidsaktiviteter, som er viktig for at et område skal kunne betegnes som robust. Befolkningens krav til slike tjenester er økende.

Flyplassers og jernbanestasjoners ”kraftfelt”, og eventuelt overlappende kraftfelt, er et tema som kan belyses. RVU2001 gir også opplysning om tilbringertransport til stasjoner og terminaler.

Med det store utvalget som finnes i RVU2001 ligger det godt til rette for å undersøke makedsgrunnlaget for Intercity-tog i Østlandsområdet. Her kan man få god oversikt over hvem som bruker tilbudet, til hvilke formål, på hvilke relasjoner, og ikke minst hvem som ikke bruker tilbudet.

Spørsmål om regional konkurranse og integrasjon egner seg godt til å bli belyst ved hjelp av data fra RVU2001. Her får vi informasjon både om pendling mellom byer og tettsteder, ”handelslekkasjer” og bruk av ulike former for service og fritidstilbud uavhengig av bosted. I seg selv gir dette en god oversikt over befolkningens samhandling innenfor avgrensete geografiske områder/regioner, og eventuelt grunnlag for utvikling av kollektivtilbud i regionen. I kombinasjon med data om det faktiske tilbudet på de forskjellige stedene, vil dette i tillegg være en slags konkurranseanalyse der de forskjellige ”tilbudenes” attraktivitet vil kunne vurderes.

For Vegvesenets nye regionale kontorer er RVU2001 en svært god datakilde for varierte problemstillinger knyttet til persontransport. Med en inndeling i fem regioner vil datagrunnlaget være så stort at nedbrytningsmulighetene for ulike analyseformål er gode. De forskjellige regionkontorene vil ha ulike utfordringer for sitt arbeid, og analyser kan skreddersys for de enkeltes behov.

Lokale og fylkesbaserte analyser er også mulig
Innenfor de fleste fylker er det mulig å bruke datamaterialet til ulike formål.
Først og fremst gir RVU2001 en god oversikt over reise- og transportmønstre. Undersøkelsen forteller om befolkningens aktiviteter og bruk av ulike transportmidler, noe som gir grunnlag for å vurdere forskjellige typer av tiltak.
Her vil det kunne være grunnlag for å gi svar på hvilke forhold som kan bidra til økt kollektivtransport og som kan påvirkes gjennom areal- og transportplanleggingen. Dette kan gjelde spørsmål knyttet til senterstruktur og lokalisering av boligfelt. Det kan også gjelde etablering av gang-/sykkelveger.

Siden datamaterialet gir en oversikt over alle reiser for hele fylkets befolkning, er det et godt grunnlag for å vurdere tiltak i forhold til bestemte grupper til konkrete formål eller aktiviteter. De nasjonale dataene vil fungere som referansetall.

Brukerseminar
I månedsskiftet august/september i år vil vi arrangere et brukerseminar hvor det redegjøres nærmere for RVU2001 og de analysemulighetene undersøkelsen gir.

Invitasjon til seminaret vil bli sendt ut før sommeren. Undersøkelsen er finansiert av Samferdselsdepartementet, Vegdirektoratet, Jernbaneverket, Luftfartsverket og Kystdirektoratet.

Vi som er ansvarlige for den faglige gjennomføringen av RVU2001 er gjerne behjelpelige med råd til dem som vil dra nytte av datamaterialet. Kontakt Jon Martin Denstadli (jmd@toi.no) eller Randi Hjorthol (rh@toi.no).

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS