Du er her

Startskudd for debatt om Oslopakke 3

Statens vegvesen Region øst presenterte i midten av juni et forslag til utredningsprogram for Oslopakke 3 inkludert en prinsippskisse for trafikantbetaling etter 2007.  La oss nå forsøke å lage en pakke som det er bred politisk enighet om, mener samferdselsbyråd Petter N. Myhre (FrP).

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Harald Aas

Rapporten som nå er lagt fram viser at Oslo og Akershus står overfor store samferdselspolitiske utfordringer  i årene som kommer. Om man summerer alle ønskede prosjekter i  perioden 2008 til 2022 på veg og jernbane, kommer man til over 65 milliarder kroner. Ordinære investeringsrammer i perioden er beregnet å gi omkring 20 milliarder kroner og med innføring av trafikantbetaling vil man totalt få 30 – 40 milliarder kroner til disposisjon. Så selv med Oslopakke 3 er det mange prosjekter som det ikke er penger til, sa regionvegsjef Sidsel Sandelien under presentasjonen.

 

Trafikk nær tålegrensen

Dagens trafikk er nær tålegrensen i indre deler av Oslo, og kapasiteten på kritiske deler av hovedvegene antas overskredet i 2015. Vegtrafikken vil øke med omtrent 30 prosent frem mot 2025, dersom veksten ikke dempes. Dette betyr store forsinkelser i større deler av døgnet, og er spesielt uheldig for næringslivet og kollektivtrafikken. Trafikken vil spres til bolig- og sentrumsområder, noe som er svært negativt for sikkerhet og miljø. Det er ikke mulig å "vegbygge" seg ut av denne utfordringen.

 

Ulike innretninger 

Rapporten som nå er lagt fram skisserer tre ulike strategier framover.

Veg legger hovedvekt på utvikling av hovedvegnettet, betydelig satsing på tunneler, men også noe midler til kollektivtiltak.

 

By- og tettstedsutvikling legger vekt på tiltak som fremmer en konsentrert arealutvikling (styrke tettsteder og knutepunkter) slik at flere reiser kan skje lokalt til fots, med sykkel eller kollektivt.

 

Kollektiv legger hovedvekt på forbedring av kollektivtilbudet, både når det gjelder investeringer og drift.

 

Modellberegningene vise at kollektivstrategien gir de korteste reisetidene for både bil og kollektivreisende.

 

Trafikantbetaling

I skissen som er lagt fram er inntektene fra trafikantbetaling lagt på samme nivå som i dag. Det betyr inntekter i størrelsesorden 15 – 25 milliarder kroner i perioden. Dette betyr mellom 1 og 1,6 mrd kr pr år (netto inntekt fra bomringen i 2004 er beregnet til i underkant av 1,1 mrd kr).

Det er foreløpig ikke foreslått hvilke prosjekter som eventuelt skal prioriteres sier, Siri Rolland som presenterte rapporten for politikerne. Men det legges vekt på utbygging av hovedvegnettet etter prinsippet om kapasitetsmessig balanse. Festningstunnelen på E 18 og Tåsentunnelen på Ring 3 utgjør kritiske snitt hvor kapasiteten vil være overskredet allerede i 2015, og disse snittene setter grenser for utbygging av ytterligere kapasitet i korridorene inn til Oslo. For å unngå for mye biltrafikk i sentrum bør også vegprosjektene i Oslo konsentreres om E18  og Ring 3.

 

Innkreving i flere snitt

I rapporten er det presentert en skisse til utforming av vegprising basert på tre ringer og ulike soner (se figur 1). Når man passerer det ytterste innkrevingssnittet betaler man for eksempel 3 kroner, i neste snitt 4,5 kroner og i det innerste snittet 6 kroner. Det er forutsatt betaling i begge retninger og med dobbelt pris i rush 07-10 og 15-18. Med en slik betalingsstruktur vil det koste 27 kroner å kjøre inn til sentrum og tilbake i rushtiden. I den videre planleggingen bør det arbeides med plassering  av innkrevingsgrensesnitt, ulike takstnivåer, totalt inntektsnivå og fordelingsvirkninger

 

Supplerende virkemidler

Samfunnets nytte av infrastrukturinvesteringer kan økes vesentlig med supplerende virkemidler som tilskudd til kollektivtransport, regulering av biltrafikken, tiltak på avlastet vegnett  og arealutvikling i knutepunkter og langs hovedårene for kollektivtransport. I Oslopakke 3 er det viktig å få til forpliktende avtaler med hensyn til for eksempel offentlig tilskudd til drift av kollektivtransport, arealutvikling og parkeringspolitikk. Det er også viktig å avtalefeste bruken av inntektene fra en eventuell vegprising, for eksempel hvor mye som skal gå til drift av kollektivtransport, trafikksikkerhets- og miljøtiltak. Inntektene fra vegprising

 

Tidsplan

Om man skal ha en avtale om Oslopakke 3 og nytt system for trafikantbetaling ferdig til 1. januar 2008, er det ikke noen tid å miste. Utredningsgruppen hadde satt opp et forslag til tidsplan. Denne sommeren bør brukes til politiske diskusjoner i Oslo og Akershus, men allerede i løpet av høsten bør man ha utarbeidet et par ulike alternativer. Disse bør drøftes politisk våren 2005 og det bør fattes lokale vedtak i løpet av året. I  2006 bør saken legges fram for Stortinget, 2007 bør brukes til videre planlegging og etablering av det tekniske systemet for trafikantbetalingen.

 

Politisk godt mottatt

Forslaget til utredningsprogram ble godt mottatt da det ble presenter for politikerne i Oslo og Akershus. Det syntes å være stor enighet om at her gjelder det å ha en grundig demokratisk prosess hvor en kommer fram til en pakke som det er stor enighet om. Ikke minst er lokal enighet viktig for å få gjennomslag hos sentrale myndigheter når det gjelder finansiering, mente byråd Petter N. Myhre.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS