Du er her

  • Hjem
  • /
    2013
  • /
    Nr 5
  • /
    Slik kan vår forskning tolkes av politikerne ...

DEBATT

Slik kan vår forskning tolkes av politikerne ...

Innsenderen registrerer at to politikere, en fra Arbeiderpartiet og en fra Høyre, trekker vidt forskjellige konklusjoner – med utgangspunkt i én og samme rapport...

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Rune Elvik er forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt (TØI).
re@toi.no

AV RUNE ELVIK

Fredag 3. mai uttalte to politikere seg om finansiering av vegbygging ved hjelp av OPS – Offentlig-Privat-Samarbeid.

Den ene var Hallvard Bakke, Arbeiderpar­tiet, i Klassekampen. Han henviste til en TØI-rapport og hevdet, med støtte i denne, blant annet følgende:

- Byggekostnadene ved OPS er høyere enn ved tradisjonell vegbygging.
- OPS medfører i liten grad teknisk innovasjon.
- Det er ikke bekreftet at OPS-selskap investerer mer i en veg med sikte på å redusere framtidige kostnader til drift og vedlikehold.
- Det offentlige må betale en betydelig risikopremie ved OPS, om lag 25 % av byggekostnaden.
- Byggetiden ved OPS er kortere enn ved tradisjonell utbygging, men dette kan man oppnå uten å ty til OPS.
- Aviser som Dagens Næringsliv, Finansavisen og Bergens Tidende har advart mot den slø­sing OPS kan medføre.

Bortsett fra det siste punktet, anfører Hallvard Bakke TØIs rapport som støtte for de andre punktene. Som enhver kan forstå, er han mot­stander av OPS og mener å finne dekning for sitt syn i en TØI-rapport.

Huff da! TØI har som mål å være politisk nøytrale, har vi ikke? Da er det vel ikke helt bra når en politiker på venstresiden av Arbeiderpar­tiet trykker oss til sitt bryst som sannhetsvitne for sitt syn.

Men fortvil ikke. Samme dag hadde Jan Tore Sanner, Høyre, et innlegg i Dagbladet der han argumenterer for OPS med henvisning til den samme TØI-rapporten som Hallvard Bakke brukte til å argumentere mot OPS. San­ner hevder blant annet:

- OPS-vegene ble bygget opp til 48 prosent ras­kere enn ved tradisjonell vegbygging.
- Det er garantert et godt vedlikehold av vegene så lenge OPS-avtalen gjelder (25 år i de tre prøveprosjektene TØI undersøkte).
- OPS-prosjektene var ikke dyrere enn tradisjonell vegbygging.
- OPS førte til teknisk inno­vasjon – i et av prosjektene ble LED-belysning for første gang installert i en tunnel.
- Ved OPS bærer utbyggings­selskapet den økonomiske risikoen. Skattebetalerne slipper å betale for kostnadsoverskridelser.

Hmmm! Kan dette være mulig? Bakke og Sanner motsier jo hverandre direkte på flere punkter og begge henviser til TØI-rapporten. Hvem har rett (om noen av dem)?

Jeg satte meg ned og leste TØI-rapport 890/2007, evaluering av OPS i vegsektoren en regnfull lør­dag, 4. mai. Hva sier rapporten?

Kostnader (side 7 i rapporten): «Det kan … ikke trekkes noen entydig konklusjon om hvorvidt OPS er mer eller mindre kostnadsef­fektivt enn tradisjonell gjennomføring».

Kikker man nøyere etter, kan man saktens finne argumenter i begge retninger (at OPS er dyrere og at det er billigere). Rapportens kon­klusjon er derfor avbalansert og nøytral. Proble­met er naturligvis at det ikke finnes en veldig god kontrollgruppe. Man kan ikke bygge samme vegprosjekt både som OPS og på tradisjonelt vis. Man kan bare gjøre en av delene. Dermed må man sammenligne OPS-prosjektene med andre vegprosjekter som man får håpe ligner på OPS-prosjek­tene på vesentlige punkter.

Ikke noe av denne usikkerheten frem­kommer hos politikerne. Der råder skrå­sikkerheten. Ingen er bedre til å nøre opp under min politikerforakt enn politikerne selv.

Nåvel, la oss gå videre. Hva med teknisk innovasjon? Rapporten (side 15) er nokså klar på dette punktet: «Det er obser­vert relativt lite teknisk innovasjon i de tre prøveprosjektene». Noe nevnes riktignok, men så vidt jeg kan se nevner ikke rapporten LED-løsningen Sanner fremhever. Han har sik­kert rett i at LED-lys ble brukt, men det er vel kanskje ikke opplagt at det skyldtes at man benyttet OPS.

Risiko knyttet til prosjektene? La meg igjen sitere rapporten (side 21):«Siden vi dermed har kommet til at den systematiske risikoen og dermed kapitalkostnaden er den samme, kan vi konkludere med at den eneste vektige grun­nen til å velge OPS, er at det gir bedre mulighet til å håndtere påvirkbar usystematisk risiko, hoved­sakelig i forbindelse med bygging.»

Det sies ikke noe her om en risikopremie på 25 %, slik Bakke nevner. Usys­tematisk risiko omfatter det vi kan kalle «tilfeldig» fordy­ring av et anlegg, for eksempel fordi grunnforholdene viste seg å være vanskeligere enn man trodde.

Og byggetiden? Jo da, den var kortere, men igjen gjelder forbeholdet om hvor god kontrollgruppen er. Bakke har trolig rett i at man kan etablere det som kalles «prosjektfinan­siering» også på statsbudsjettet, men det har jo ikke vært vanlig å gjøre det. Pengene klattes ut år for år.

Alt i alt ser det ut til at politikerne er meget selektive med hensyn til det de fremhever fra rapporten. Siden begge fant noe de kunne frem­heve i den, er min konklusjon at vi denne gan­gen har klart å være politisk nøytrale og levere et produkt både Høyre og Arbeiderpartiet ser seg tjent med å sitere.

Men hva tror mannen i gata, hvis han leser de to politikernes innlegg? Tror han at de har lest samme rapport eller to helt ulike rapporter?

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS