Du er her

Nr 5

 • LEDER

  Riping i glansbilder

  Når noen taler det mer eller mindre oppleste og vedtatte imot, kan det skape vibrasjoner med positiv effekt. Det kan medføre at andre kommer i tvil om gehalten i egne forestillinger og tar nye runder med seg selv og omgivelsene. Dernest kan det – gitt at det blir funnet fornuft i den annerledestenkendes tanker – medføre nytenkning på bredt plan og kanskje nye og bedre løsninger.

 • KRONIKK - REGJERINGENS NTP-SATSING PÅ KOLLEKTIVTRANSPORTEN

  Mye til den som gjør lite

   «Kanskje en passende interessevekkende, tabloid overskrift kan være: Jernbanen tar seg av 10 prosent av de kollektivt reisende, men tilbys av staten omlag 80 prosent av de ressursene staten vil gå inn med i utviklingen av kollektivtransporten på land», skriver kronikkforfatteren. Han synes ikke overbevist om at dette er en fornuftig satsing.

 • Glatte fortauer og uforsiktige syklister skremmer, men:

  Enkle tiltak kan få eldre til å gå mer

  Dårlig snøbrøyting, glatte fortauer og uforsiktige syklister blir hyppig nevnt når eldre blir spurt hva som reduserer deres lyst til å bevege seg til fots utendørs, fremgår det av en TØI-undersøkelse

 • Sterkt voksende tilbud for passasjerer til, fra og i Norge:

  Flere flyseter, flere flyruter, lengre flyreiser, større fly

  Flytrafikken i Norge samt til og fra lan­det har gjennom flere år vært i kraftig vekst. Veksten kan måles på mange måter. Nigel Halpern presenterer her, basert på hva han har funnet i den internasjonale databasen Innovata, noen veksttall som vil være ukjente for folk flest. Samtidig presenterer han noen av sine betraktninger omkring tallene.

 • Vegbygging i Sverige og her hjemme:

  Nordmennene har en mer avslappet holdning til lønnsomhet

  Sverige prioriterer vegprosjekter etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet. I Norge er det mer tilfeldig hvordan vegprosjekter blir prioritert, fremgår det av en gjennomgang av prosjekter som er anbefalt gjennomført av vege­tatene i de to landene.

 • Refleksjoner:

  Oljemysteriet

  Da jeg var liten gutt, var bilen et even­tyr – noe vi snakket om, noe vi drømte om, noe vi fortalte historier om, men noe som de færreste familier kunne skryte av at de hadde i sin besittelse, noe de faktisk eide.

 • Noreg slit med å redusere utsleppa

  «Konklusjonen om at klimaeffekten frå flyreiser er omtrent like stor som frå personbilreiser for nordmenn, kan overraske. Årsaka er at dei offisielle utsleppstala for norske flyutslepp berre tar for seg innanlandske reiser», skriv artikkelforfattaren.

 • DEBATT

  Slik kan vår forskning tolkes av politikerne ...

  Innsenderen registrerer at to politikere, en fra Arbeiderpartiet og en fra Høyre, trekker vidt forskjellige konklusjoner – med utgangspunkt i én og samme rapport...

 • DEBATT

  Hva koster ett minutt?

  Rapporten fra et ekspertutvalg i samfunns­økonomiske analyser, NOU 2012: 16 Sam­funnsøkonomiske analyser, ble lagt fram høsten 2012. I og med at Stortinget i disse dager skal behandle Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014 – 2023 (NTP 2014 – 2023) og at Direktoratet for økonomi­styring har startet arbeidet med ny veileder for samfunnsøkonomiske analyser, aktualise­res forslagene fra ekspertutvalget på ny.

 • DEBATT

  Sammenslåing av JBV og NSB – en kommentar

  Lasse Fridstrøm har i kronikken i Samferdsel nr. 3/2013 en drøfting av Senterpartiets forslag om å slå sammen Jernbaneverket, Flytoget og NSB. Denne saken har mange sider, som alle kan begrunnes faglig. Undertegnede ønsker her å redegjøre for noen alternative argumen­ter til saken.

Viser fra 1 til 10 av totalt 12 artikler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS