Du er her

Bilskyss til tross for kort skoleveg

En fjerdedel av norske førsteklassinger blir kjørt til skolen selv om avstanden er under 500 meter. Dersom skolevegen er mellom en halv og en kilometer er andelen som blir kjørt hele 40 prosent. Dette viser en ny undersøkelse utført ved TØI. -Dårlig tid, dårlig vær og ”man skulle samme vegen”, oppgis av foreldrene som viktige grunner for å frakte barna. Farlig skoleveg nevnes av få når avstanden er under en kilometer.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Av Harald Aas

Omkring 60 000 seksåringer starter i år i første klasse på barneskolen. Skoleveg med ransel på ryggen sammen med medelever er det imidlertid ikke alle som får oppleve. En ny undersøkelse viser at hele 40 prosent av førsteklassingene skysses til skolen av foreldrene og vel 20 prosent kjøres med buss.

Kartlegging
Undersøkelsen er foretatt på oppdrag fra Statens vegvesen som et ledd i arbeidet med å gjøre skolevegen tryggere for barn i barneskolen, og da spesielt for 6-åringer som skal ut på skolevegen for første gang. I forbindelse med spesielle kampanjer som skal pågå i årene 2000-2004 ønsket man å kartlegge barns skolereiser for å få opplysninger om hvordan skolen i fremtiden kan gjøres mer tilgjengelig uten bruk av bil.

- Undersøkelsen viser at mange skysser barna sine til skolen selv ved korte avstander. Naturlig nok gjelder dette særlig barn i første klasse, men tallene viser at en femtedel av alle barn i barneskolen blir kjørt til skolen av foreldrene selv om avstanden bare er mellom en halv og en kilometer. Denne avstanden tar det ikke tar mer enn 5-10 minutter å tilbakelegge til fots sammen med barna, sier forsker Aslak Fyhri. Den høye bilbruken bidrar til å gjøre skolevegen mer utrygg for dem som går. Dermed kommer man inn i en negativ sirkel.

Tidsklemme fører til bilbruk
Undersøkelsen som nå foreligger tyder imidlertid på at utrygg skoleveg kanskje ikke er den viktigste grunnen til at foreldrene kjører barna, i alle fall ikke på korte avstander. Bilbruken ser snarere ut til å være et effektivt hjelpemiddel for foreldrene for å få hverdagens mange gjøremål i havn, inklusive det å få de små trygt og effektivt fram og tilbake til skolen. For avstander under en kilometer oppgir foreldrene til barn i barneskolen dårlig tid som den viktigste grunnen til at de kjører barna (24 prosent). ”At de skulle samme vei” oppgis av 20 prosent og videre følger argumenter som ”dårlig vær”, ”at man skulle noe før skolen” og ”mye å bære på”. Trafikkfarlig skoleveg oppgis som hovedgrunn kun av fem prosent når avstanden er under en kilometer. Utrygg skoleveg blir et viktigere argument for å kjøre barna når skolevegen er lang, men dårlig tid synes uansett å være viktigste enkeltårsaken. - Mange synes å kombinere det å bringe og hente og barna de første årene på skolen med at de selv kjører bil til og fra arbeid, sier Fyhri.

Engstelige foreldre
Selv om ikke utrygg skoleveg oppgis som hovedgrunn, tyder mye på at foreldrenes engstelse for at barna skal utsettes for en trafikkulykke på skolevegen er en vesentlig faktor i beslutningen om reisemåte. Foreldre som oppgir at de er veldig bekymret for at barnet skal utsettes for en trafikkulykke på skolevegen sørger for skyss med bil eller buss i 65 prosent av tilfellene. Foreldre som svarer at de ikke er engstelige i det hele sørger for skyss kun i 25 prosent av tilfellene.

På spørsmål om hvordan skolevegen skulle være for at barnet skulle kunne gå eller sykle til skolen, svarer 40 prosent av foreldrene til dem som i dag blir skysset at skolevegen måtte være tryggere. Kortere skoleveg og mulighet for å gå sammen med andre barn er andre faktorer som mange trekker fram.

Barna ble også spurt om hvordan de selv opplever skolevegen. 14 prosent av førsteklassingene svarte at de opplevde hele eller mesteparten av skolevegen som farlig mens for elevene i 6. klasse var det bare 7 prosent som opplevde skolevegen slik. Undersøkelsen viser at foreldrene er betydelig mer engstelige enn barna for at det skal skje en ulykke på veg til skolen.

40 prosent kjøres
En undersøkelse fra Østerdalen viser at barn som kjøres til skolen har betydelig dårligere helse enn barn som går eller sykler. Årsaken er at barn som skysses får mindre mosjon totalt sett. Tallene fra TØI-undersøkelsen viser at hele 40 prosent av barna i barneskolen blir skysset til skolen, enten med kollektiv transport eller av foreldre.
Den private skyssaktiviteten synker når som barna blir større (14 prosent blir kjørt av foreldrene i 6. klasse). Andelen som bruker kollektivtransport ligger noenlunde konstant på 16-17 prosent. Andelen ligger litt høyere for førsteklassinger. Dette kommer sannsynligvis av at grensen for gratis skyss første skoleår er 2 kilometer, mens grensen deretter stiger til 4 kilometer.

Når det gjelder barnas egne ønsker om hvordan de helst ville reise til skolen om de fikk velge, er det påfallende at svært mange flere ønsker å sykle, noe som barna av sikkerhetsgrunner ofte nektes å gjøre på skolen. Dette gjelder særlig barn på de laveste klassetrinnene, men også for 6. klassinger er det 23 prosent flere som ønsker å sykle til skolen enn hva som er tilfellet i dag.

Tiltak
Når det gjelder muligheten for å redusere bilbruken til skolen er det først og fremst hos de yngste elevene som det er mest å hente. - Mange førsteklassinger kjøres fordi foreldrene ikke gidder eller opplever at de har tid til å følge barna til fots, og da er det foreldrene som må påvirkes. Det å følge barna kan også gjøres til et positivt samvær mellom barn og foreldre, sier Fyhri, men legger med et smil til at foreldrene kan komme til å møte uforutsette utfordringer: Bare 17 prosent av førsteklassingene sier nemlig at de ønsker å gå sammen med foreldrene sine til skolen. De fleste vil gå sammen med andre barn og dette ønsket stiger sterkt jo eldre elevene blir.

For de eldste elevene varierer reisemåten til skolen mye av årstid. Om sommeren tar 75 prosent av sjetteklassingene seg til skolen for egen maskin, mens tallet er vel 60 prosent om vinteren. Det er derfor om vinteren det er mest å hente om man skal gjøre skolevegen mindre bilavhengig for denne gruppen.

Om undersøkelsen
Undersøkelsen er gjennomført ved at til sammen 6900 elever i første-, tredje- og sjetteklasse svarte på spørsmål om skolevegen sin. Data ble samlet inn både i februar og i mai og utvalget ble trukket slik at ble så representativt som mulig for barn i barneskolen over hele landet. Elevene fylte ut spørreskjemaene sammen med foreldrene. - Selv om kun elever i tre av syv klassetrinn er undersøkt regner vi med at dette gir et brukbart bilde av skolevegen til norske skolebarn på barnetrinnet, sier forsker og prosjektleder Aslak Fyhri.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS