Du er her

2014 - Et godt år for Norge, men...

Et dårlig år for trafikksikkerhet i Europa

25 845 mennesker ble drept i trafikken i EUs 28 medlemsland i 2014, etter en reduksjon på bare 0,6 % fra året før. Dette er altfor lite dersom EUs mål for trafikksikkerhet skal oppfylles. Men i Norge går det bedre...

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Fakta

European Transport Safety Council (ETSC)

ETSC er en uavhengig nonprofit-organisasjon etablert i 1993 med kontor i Brussel. ETSCs visjon er å medvirke til å redusere antall trafikkdrepte og skadde i Europa.

ETSC er finansiert av en rekke offentlige og private organisasjoner, bl.a. Statens vegvesen. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen Guro Ranes er med i styringsgruppen for PIN (The Road Safety Performance Index), og Michael W. J. Sørensen (forfatteren av vedstående artikkel), TØI, representerer Norge i det såkalte PIN panel, som er et utvalg av eksperter fra 32 europeiske land (EU28 pluss Norge, Sveits, Serbia og Israel).

ETCS har siden 2007 utgitt årlige rapporter om utvikling og status for trafikksikkerhet i europeiske land. I juni 2015 ble den 9. rapporten utgitt. I tillegg har ETSC utgitt en rekke temarapporter.

Se mer på http://etsc.eu/.
 

Sett i et flerårig perspektiv går det godt med trafikksikkerheten i Europa. Fra 1990 til nå har det lykkes å redusere antall trafikkdrepte fra årlig over 75 000 til nå ca. 26 000 (EU28). Det er imidlertid fremdeles altfor mange europeere som mister livet i trafikken.

EU har vedtatt et mål om at antall trafikkdrepte skal være halvert i 2020 i forhold til 2010. Dette omfatter de 28 medlemslandene (EU28). I 2010 var det i alt ca. 31 600 drepte i disse landene. For å oppfylle målet om 15 800 drepte i 2020 må det i gjennomsnitt være en årlig reduksjon på 6,7 %.

Den beskjedne reduksjonen i 2014 betyr at det i 2010–2014 bare har vært en samlet reduksjon i EU på 18 %, noe som bare tilsvarer en årlig reduksjon på 4,9 %. For å oppfylle EU-målet for 2020 er det derfor nødvendig at antall drepte i medlemslandene reduseres i et betydelig raskere tempo de kommende årene. Fra nå av må den årlige reduksjon være på i gjennomsnitt 8 %.

Norge gjør det godt …

Norge er som kjent ikke med i EU28, men er likevel blant de 32 europeiske land som ETSC følger (se faktaboks). I motsetning til mange andre land gjorde Norge det bra i 2014. I Norge var det 147 drepte i 2014, en reduksjon på 21 % i forhold til 2013.

Blant de 32 landene klarte litt over halvparten (18 land) å redusere antall drepte i 2014. Norge var tredje beste land, kun overgått av Malta (ned 44 %) og Luxembourg (ned 22 %), se figur 1.
Figur 1

Årlig endring i antall drepte kan i noen grad forklares med tilfeldige svingninger. Dette gjelder særlig i små land som de ovenfor nevnte, og de gode resultatene for Malta og Luxembourg må derfor tas med et visst forbehold. Det kan derfor være mer hensiktsmessig å se på trenden for flere år, noe ETSC også gjør. Her ser man eksempelvis på utviklingen for 2010–2014 og 2001–2014.

For 2010–2014 har det som nevnt vært en reduksjon i EU på 18 %. De land som har gjort det best er Hellas (ned 37 %), Portugal (ned 35 %) og Spania (ned 33 %), se figur 2. Alle disse søreuropeiske landene hadde imidlertid i utgangspunktet mange trafikkdrepte. Norge er femte beste land i denne «konkurransen», med en reduksjon på 30 %. Dette er et spesielt godt resultat siden Norge i utgangspunktet hadde et relativt lavt antall trafikkdrepte. Sammenlignet med andre land som tradisjonelt har hatt gode trafikksikkerhetsresultater – som Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia, er Norge det landet som har hatt den største reduksjonen i denne perioden.

Figur 2

ETSC har bedt Norge kommentere de norske tallene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, påpeker i rapporten fra ETSC at det lave antallet i 2014 kan være utslag av tilfeldige variasjoner, men at den langsiktige trenden mot lavere antall trafikkdrepte er stabil. Ranes beskriver dette som et resultat av en konsekvent og målrettet innsats over tid av mange ulike myndigheter og organisasjoner. Dette har bidratt til bl.a. voksende grad av bilbeltebruk, lavere fartsnivå og sikrere infrastruktur. Det har også vært mange initiativer rettet mot barn, ungdommer og eldre, grupper som er særlig risikoutsatte i trafikken.

… men ingen ETSC-pris til Norge

ETSC utdeler hvert år en pris (Road safety PIN award) til et eller flere land som har gjort det særlig godt. Prisen utdeles på den årlige ETSC-konferansen i Brussel i juni og gikk i 2015 til Slovenia. Forklaringen var at landet har hatt en reduksjon på 61 % i antall drepte i 2001–2014 Slovenia er dermed femte beste land, hvoriblant de fire som har gjort det bedre allerede hadde fått en PIN. Reduksjonen i Norge var i samme perioden på 47 %. Dette betyr at Slovenia har lykkes med å redusere helserisikoen i landet fra 14 til 5 trafikkdrepte per 100 000 innbyggere. Landet hadde også en markant reduksjon fra 2013 til 2014 på 14 % i antall drepte.

Norge er blant de absolutt førende trafikksikkerhetsland i Europa (og dermed i verden). I 2014 hadde Norge 4. lavest helserisiko med 2,9 trafikkdrepte per 100 000 innbyggere, kun overgått av Malta, Sverige og Storbritannia, der helserisikoen var 2,4–2,8. Norge har også, som beskrevet, hatt en imponerende reduksjon i antall drepte de seneste årene. Norge har likevel aldri, i motsetning til f.eks. våre nordiske naboer, mottatt noen PIN-pris. Sverige mottok prisen i 2011 og Danmark i 2013. Forklaringen kan selvfølgelig være at Norge ikke er med i EU28, men også at Norge er et av de land som har hatt lavest reduksjon når man ser på perioden 2001–2014 (47 %, under gjennomsnittet på 53 % for alle de 32 europeiske landene).

Det handler ikke bare om drepte

Dersom man måler trafikksikkerhet i ikke bare antall drepte, men også antall hardt skadde, ser situasjonen for Europa i 2014 dessverre enda dårligere ut. For 23 europeiske land (inklusive Norge) som skiller mellom hardt og lettere skadde var det over 200 000 som ifølge offisiell ulykkesstatistikk (ulykker registrert av politiet) ble hardt skadd i trafikken i 2014. Dette er en økning på nesten 3 % i forhold til 2013. Her går det med andre ord feil veg. I tillegg vet vi at de reelle tallene er langt høyere som følge av mørketall i de offisielle statistikkene. Dette henger sammen med at politiet ikke får kjennskap til alle alvorlige trafikkulykker, noe som særlig gjelder ulykker med myke trafikanter, og spesielt syklister.

I Norge var det 674 hardt skadde i trafikken i 2014. Dette er også en økning i forhold til 2013 (og 2012), men en reduksjon i forhold til eksempelvis 2010, da tallet var 714. I starten av 2000-tallet ble over 1000 mennesker hardt skadd i norsk trafikk hvert år.

Målet for trafikksikkerhet i Norge omfatter både drepte og hardt skadde (målet for 2024 er maksimalt 500 drepte og hardt skadde). EU har ikke et tilsvarende mål; her omfatter målet «bare» trafikkdrepte. Det gir god mening å ha et mål som både gjelder drepte og hardt skadde. ETSC jobber derfor (med støtte fra bl.a. Statens vegvesen og TØI) for at EU-kommisjonen skal innføre et slik mål. En nødvendig betingelse for å innføre et slikt europeisk mål er at man blir enige om, og implementerer, en felles definisjon av «hardt skadde» i alle landene. Å få til en slik definisjon er noe som det jobbes intenst med, bl.a. med bidrag fra FERSI (Forum of European Road Safety Research Institutes), der TØI representerer Norge. 

Referanse
Adminaite, D., Allsop, R. & Jost, G (2015). Ranking EU progress on Road Safety – 9th Road Safety Performance index Report, ETSC.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS