Du er her

Forskningssjef om norsk transportforskning:

«For svak og for lite konsentrert»

Slik foregår det

Spørsmål og svar pr. e-post.
Den spurte tilbys å bruke opptil tre ganger så stor plass som spørreren, og blir ikke fulgt opp med avklarende spørsmål

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Arvid Hallén
Foto: Norges forskningsråd

Aktører denne gangen

Den som svarer
Arvid Hallén
adm. direktør i Norges forskningsråd

Den som spør:
Flemming Dahl, Samferdsel

Fakta
Da Arvid Hallén åpnet Transportforskning 2012, gjorde han det klart at det i hans øyne bør satses større årlige pengebeløp her i landet enn hittil på forskning med relevans for samferd­selssektoren, kall det gjerne for transportforskning. Konferan­sen ble arrangert i Oslo denne måneden. De som inviterte: Norges forskningsråd, Samferd­selsdepartementet, Jernbaneverket, Statens vegvesen og Transnova.

1. Samferdsel: Hvorfor er forskning med relevans for samferdselssektoren viktig, kan du nevne et eksempel eller to?
1. Arvid Hallén: Samferdselssektoren er helt vesentlig for en god samfunnsutvikling og for næringslivets konkurranseevne. Vi rei­ser mer, varehandelen øker og transportsekto­ren har store klimautslipp. Forskning som gir ny kunnskap og ny teknologi er helt nødven­dig for å utvikle et effektivt og klimavennlig transportsystem. Vi må utvikle og teste smarte og utradisjonelle løsninger, og visjonen om «flyplasskontroll» for godstransport i byområ­der er et eksempel. Uttesting av nye elbil-løs­ninger og hydrogenbusser er andre eksempler.

2. Samferdsel: Hvem her i landet bør satse mer penger enn hittil på transportforskning, og hvor mye mer, og på bekostning av hva annet?
2. Arvid Hallén: Når vi tar for oss utford­ringene, kompleksiteten og totalvolumet på norsk transportforskning, er det min oppfat­ning at satsingen er for svak og for lite kon­sentrert. Vi tar tak i dette nå og er i ferd med å utvikle et bedre kunnskapsgrunnlag for framtidig transportforskning. I dialog med de relevante departementene, vil vi foreslå virke­midler og budsjetter. Kunnskapsbehovene øker sterkt på mange samfunnsområder, og forskning er en svært viktig kilde til utvikling av ny kunnskap. Det må satses mer og i tråd med utfordringene. Derfor ser jeg ikke for meg at mer trans­portforskning går på bekostning av andre områder.

3. Samferdsel: Drives det strengt tatt unød­vendig transportforskning her i landet, i den forstand at det er snakk om forskning som allerede er utført i andre land?
3. Arvid Hallén: Nei, vi driver ikke unød­vendig forskning. Vi lever i et kunnskapssam­funn, og utvikling, forvaltning og bruk av kunnskap er blitt helt sentralt på alle saksfelt og for alle samfunnets utfordringer. Forsknin­gen bygger også en kunnskapsbase der vi nettopp også kan høste fra den forskningen som skjer i andre land. Mer enn 99 % av ny kunnskap blir utviklet i andre land. Derfor er internasjonalt forskningssamarbeid blitt stadig viktigere. Skal vi delta internasjonalt, må vi ha egen kunnskap å tilby, og for å utnytte andres kunnskap, må vi også ha et tilstrekke­lig kunnskapsnivå. Vi må derfor også satse nasjonalt. Den beste måten å hente kunnskap fra utlandet på, er gjennom felles forsknings­prosjekter. Her er EU-forskningen den viktig­ste samarbeidsarenaen.

 

Samferdselsminister Marit Arnstad skulle vært en nøkkelfigur under Transportforskning 2012, men meldte forfall og lot seg representere av statssekretær Erik Lahnstein. Arnstein selv figurerte likevel på en skjerm i bakgrunnen da et panel søkte svar på et spørsmål: «Hvordan kan norsk transportforskning bidra til å løse framtidens samfunnsutfordringer?» I panelet, f. v.: Anne Kjersti Fahlvik, divisjonsdirektør i Norges forskningsråd; Sverre Kjenne, teknologidirektør i Jernbaneverket; Erik Lahnstein, statssekretær i Samferdselsdepartementet; Terje Moe Gustavsen, vegdirektør.
Foto: F. Dahl.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS