Du er her

Bussbilletten koster flesk

Busstakstene har etter 1999 steget to til tre ganger så mye som den generelle prisveksten. Takstene varierer også betydelig mellom fylkene. Det er for eksempel 54 prosent dyrere å kjøre 25 km med buss i Akershus enn i Oppland. Fylkeskommunenes takstpolitikk stimulerer ikke til at flere skal reise kollektivt.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

Prisen for bussbilletten har steget langt mer enn konsumprisindeksen, og mye mer noen steder enn andre. Foto: Are Wormnes.

Terje Mathisen er stipendiat ved Handelshøgskolen i Bodø (HHB) og Gisle Solvoll er forskningsleder samme sted.

/ Av Terje Andreas Mathisen og Gisle Solvoll /

Takstene på de lokale bussrutene fastsettes av den enkelte fylkeskommune. Før fylkeskommunene fikk takstansvaret i 1984 var busstakstene bestemt av det statlige ”landsregulativet for bilruter” (LR) som var et kilometerbasert takstsystem. I artikkelen beskrives og kommenteres utviklingen i takstene og takstsystemene i fylkene de seneste sju år. Prisene for ungdomskort omtales særskilt. Fra 1999 til 2006 er de mest sentrale utviklingstrekkene som følger:
 
 Takstene har i gjennomsnitt økt med mellom 34 % og 41 % alt etter reiselengde. Takstpåslaget er størst for de korteste reisene.
 Takstene varierer mer mellom fylkene i dag enn for sju år siden. En bussreise på 25 km er for eksempel 19 kr (54 %) dyrere i Akershus enn i Oppland.
 Studenter og ungdom under 20 år har fått bedre rabattordninger gjennom lovpålagte moderasjonsordninger, men prisen på ungdomskortet varierer betydelig mellom fylkene.

Når prisstigningen fra 1999 til 2006 har vært på vel 15 %, har takstene også reelt sett økt betydelig for alle bortsett fra studenter og ungdom.

Takster og takstsystem
Takstene i ulike fylker i 1999, 2004 og 2006 vises i tabell 1. Takstsystemene i 1999 og 2004 er hentet fra Kolstad (2000) og Mathisen og Solvoll (2004). Ellers er takstinformasjon hentet fra www.rutebok.no. Det er tatt utgangspunkt i prisen på voksen enkeltbillett uten rabatt (fullpristakst). I 2006 har 7 av fylkene sonebaserte takstsystemer mens 11 fylker har kilometerbaserte takstsystemer. Oslo har enhetstakst. De fleste større byene har en form for sonetakst, sentrumstakst eller enhetstakst for å få en effektiv avvikling av billettsalget når trafikken er stor. Kilometerbaserte takstsystemer er dermed først og fremst gjeldende utenfor byene og på lengre ruter. Størrelsen på de geografiske sonene i sonetakstsystemet kan variere. Kilometerpåslaget for sonetakstsystemene i tabell 1, må derfor regnes som anslag.

Tabell 1 Takstene for buss i 1999, 2004 og 2006. Enkeltbillett voksen uten rabatt. a)

a) Estimerte størrelser med signifikans på minst 0,05-nivå.
c) I Oslo betaler man 20 kr for forhåndskjøpt billett og 30 kr for billett kjøpt hos fører.

Utvikling i takstene
Minstetaksten gjelder for reiser kortere enn 3-14 km (gjennomsnitt 7 km). Vi ser av tabell 1 at minstetaksten i gjennomsnitt har økt med 41 %, fra 16 kr i 1999 til 23 kr i 2006. Minstetaksten har således økt nesten 3 ganger mer enn prisveksten de seneste sju år.

Alle fylkene har økt minstetaksten mer enn den generelle prisveksten. Den laveste prisøkningen har Troms og Hedmark med 5 kroner, tilsvarende 28% økning. Størst prisvekst har Telemark med en økning på 10 kroner, tilsvarende 77% økning. En tenkt videreføring av LR kun justert med prisveksten, ville gitt en minstetakst på 13 kr i 2006, altså 10 kr lavere enn dagens gjennomsnitt. En rangering av fylkene viser at Møre og Romsdal har den laveste minstetaksten (19 kr) mens Sør-Trøndelag har den høyeste minstetaksten (27 kr).

Takst og avstand
Sammenhengen mellom takst og avstand beskrives stort sett godt med en rett stigende linje. Kilometerpåslaget i tabell 1 representerer stigningen til takstfunksjonen. Den gjennomsnittlige stigningen er 1,34 kr, som betyr at fullpristakstene i gjennomsnitt øker med 1,34 kr for hver kilometer man reiser ut over sonelengden for minstetakst. Økningen i kilometerpåslaget utgjør i gjennomsnitt ca. 34% fra 1999 til 2006. Dette er mer enn det dobbelte av den generelle prisveksten. Østfold har det høyeste kilometerpåslaget med 1,67 kr. Lavest kilometerpåslag finner vi i Oppland og Hordaland med ca. 1 kr.

I forbindelse med at bussruter legges ut på anbud, ser vi også en tendens til at takstene varierer mye innenfor samme fylke. I forbindelse med anbudsutlysningen av bussrutene på ytre Helgeland i Nordland, ble f.eks. takstene her besluttet redusert med 20% i forhold til takstene ellers i fylket. Takstforskjeller mellom anbudsområder finner vi også i Hedmark.

Store takstforskjeller
Takstforskjellene mellom fylkene har økt vesentlig siden 1999. Standardavviket (variasjonen) for minstetakst og kilometerpåslag er økt med henholdsvis 16 % og 45 %. Takstforskjellene mellom fylkene var imidlertid enda større i 2004. For å illustrere forskjellene kan vi sammenligne Oppland og Akershus. Ut fra tabell 1 finner vi at en bussreise på 25 km i Oppland i 2006 koster 35 kr [20 + 1,00 * (25 – 10)], mens en tilsvarende reise i nabofylket Akershus koster 54 kr [25 + 1,42 * (25 – 5)]. Bussbilletten er altså 19 kr (54 %) dyrere når fylkesgrensen passeres. Takster beregnet ut fra tabellen kan bli noe høyere enn de reelle takstene, da takstfunksjonen i noen fylker er litt krummet. Dette gjelder spesielt i Møre og Romsdal og Agderfylkene. Vestfold og Rogaland har for få soner for å kunne beregne kilometerpåslag.

Større rabatter for studenter og ungdom
I og med at fire av fem reiser er rabatterte, betyr moderasjonsordningene mye for takstøkningen for folk flest. En sammenligning med rabattordningene i 1999 viser at disse stort sett er uendret med unntak av rabatter for studenter og ungdom. Gjennom innføringen av ungdomskortet (gir normalt gratis reiser på alle transportmidler fylkeskommunen yter tilskudd til) samt bedre og utvidete rabattordninger for studenter i 2002, er disse gruppene ”takstvinnerne”. Dog varierer månedsprisen på ungdomskortet betydelig mellom fylkene, fra 190 kr i Hedmark til 630 kr i Akershus, jf. figur 1. Her må det bemerkes at kortet i Akershus også gjelder for reiser i Oslo.

Månedspris for ungdomskortet i fylkene i 2006:

Avsluttende bemerkninger
Forskjellene i takster mellom fylkene er betydelig. De seneste 7 årene har fullpristakstene i alle fylkene økt med mellom 30 % og 40 %, noe som er betydelig mer enn prisstigningen. Økningen har vært sterkest på de korteste strekningene der kollektivselskapene har flest reisende. Når bildriftskostnadene har økt med 26 % i samme periode, har kollektivtransporten også svekket sin markedsposisjon i forhold til bilen. Fylkeskommunenes praktiske takstpolitikk stimulerer således ikke til økt bruk av kollektive transportmidler. Unntaket av de lovpålagte rabattordninger for studenter og ungdom som ble innført i 2002, som har gitt disse gruppene lavere transportutgifter.

Kilder
Kolstad, P. (2000). Takstutviklingen innen bussnæringen: Høyere priser, men mer rabatt, Samferdsel nr. 3.
Mathisen, TA og Solvoll, G (2004). Busstakstene skyter i været. Samferdsel nr. 6.
www.rutebok.no

 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS