Du er her

Redningsvest – påbudt, men…

Langt fra alle de fritidsbåteierne som ifølge påbud skulle bruke redningsvest eller annet flyteutstyr, brukte slikt utstyr konsekvent, fremgår det av en undersøkelse som ble gjennomført på sensommeren i år.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

I mai 2015 ble det innført påbud om at alle om bord i fritidsbåter på under 8 meter (under 26 fot) skal ha på seg redningsvest/flyteutstyr når båten er i fart. Tidligere var kravet at man skulle ha med seg vester/flyteutstyr til alle om bord (og at utstyret skulle være synlig), men det var ikke krav om at utstyret skulle være i bruk.

TØI utførte i august/september 2015 en spørreundersøkelse blant rundt 11 000 eiere av fritidsbåter i Norge. I undersøkelsen ble det stilt flere spørsmål knyttet til bruk av sikkerhetsutstyr i båt, og ett av dem gikk på bruk av vest/flyteutstyr.

Bruk eller ikke av flyteutstyr

Figur 1
Figur 1 viser bruk av vest/flyteutstyr blant eiere av fritidsbåter med ulike lengder. Figuren viser at faktisk bruk av slikt utstyr var avhengig av båtens lengde.

Det var klart flere av dem med båter på under 8 m (26 fot og under) som brukte slikt utstyr enn hva som var tilfelle for dem med større båter. Men det var fortsatt mange av dem i båter på under 8 m som ikke brukte vest/flyteutstyr selv om dette nå var påbudt. Særlig gjaldt dette båter på mellom 23 og 26 fot.

Blant eiere av åpen motorbåt oppga over 80 prosent at de alltid brukte vest/flyteutstyr (ytterligere 10 prosent oppga at de svært ofte brukte det).

Omtrent like mange (i underkant av 60 prosent) av dem med seilbåt som av dem med delvis/helt lukket motorbåt oppga at de alltid eller svært ofte brukte redningsvest.

Selv om ikke alle med fritidsbåter på under 8 m brukte vest/flyteutstyr når båten var i fart, oppga 96 prosent av dem at de alltid hadde med slikt utstyr til alle om bord.

Vi spurte også fritidsbåteierne om hva de syntes om det nye påbudet. 66 prosent var positivt innstilt til det. Det var særlig de med båter rett i underkant av 8 m (22–26 fot) som i størst grad (42 prosent uenige) oppga at de ikke syntes dette var et godt tiltak. De med båter under 17 fot var mest enige (77 prosent enige) i det nye påbudet.

Holdninger til andre tiltak

Båteierne ble også spurt om deres holdninger til mulige tiltak som kan innføres for å bedre sikkerheten til sjøs, se figur 2.

Figur 2

I overkant av 70 prosent mente at det kunne være en god idé å innføre krav om bruk av vest/flyteutstyr også for hurtiggående motorbåter på over 8 meter. Hvor uenig en var i dette, økte med lengden på egen båt. Det vil si at de som ikke var underlagt det eksisterende påbudet (de med båt på over 8 meter), var de største motstanderne (ca. 35 prosent uenige) av en eventuell utvidelse av påbudet.

Det var også en klar sammenheng mellom motorstyrken på respondentens båt og motstanden mot å utvide vest/flyteutstyr-påbudet. Blant dem med båt på over 8 m, var det klart flere av dem med stor motorstyrke enn av dem med liten motorstyrke på egen båt som var motstandere av en eventuell utvidelse av påbudet.

I 2012 utførte Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) og Norges Båtbransjeforbund (NORBOAT) en spørreundersøkelse om bruk av fritidsbåter i Norge. Der ble flere av spørsmålene i figur 2 brukt.

Når vi sammenligner våre resultater med resultatene fra båtlivsundersøkelsen i 2012, ser vi noen forskjeller:

  • I vår undersøkelse var det flere enn i 2012-undersøkelsen som var enige i et behov for bedre merking av grunner, skjær og leder, og som syntes det ville vært en god idé å innføre fartsbegrensninger i døgnets mørke timer.
  • Det var også flere i vår undersøkelse enn i den tidligere som var enige i at det det burde innføres ombordstigningsleidere som kan nåes av personer i vannet.
  • Dessuten var det noen flere i den nye undersøkelsen enn i den tidligere som var enige i at det burde innføres krav om båtførerbevis for alle.

Når det gjelder båtførerbevis, kan forskjellen i stor grad forklares med at vår undersøkelse ble utført tre–fire år senere, og at flere i vårt utvalg allerede hadde båtførerbevis (45 prosent hadde det, mot 35 prosent i 2012-undersøkelsen). I vårt utvalg var det også en høyere andel som var helt uenige i et krav om båtførerbevis.

I vårt utvalg var det færre enn i 2012-utvalget som var enige i at det burde innføres eget hurtigbåtsertifikat, men dette kan ha sammenheng med forskjeller i respondentenes båttyper i de to utvalgene. Når det gjelder strengere promillekrav og fartsgrenser til sjøs, var det omtrent like mange som var enige i tiltaket i vår undersøkelse som i 2012-undersøkelsen, men i vår undersøkelse var det en høyere andel som oppga at de var helt uenige i de to tiltakene.

Bakgrunn

Vår spørreundersøkelsen blant eiere av fritidsbåter er en del av et større forskningsprosjekt finansiert av Forskningsrådet. Et av hovedmålene med prosjektet er å samle inn data om årlige kjørelengder for transportmåter der tidligere foreliggende data er mangelfulle. Dette omfatter blant annet data for bruk av fritidsbåt, snøskuter, sykling i inn- og utmark og gange blant barn. Undersøkelsen knyttet til fritidsbåter er utført i samarbeid med Redningsselskapet. En rapport med flere resultater fra dette delprosjektet vil være klar våren/sommeren 2016. 

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS