Du er her

Nr 2 - Mars 2004

 • Mange fordeler med nytt ferjetakstsystem - men endel bilister protesterer

  Det nye ferjetakstregulativet som er under utprøving, hvor det kun betales for kjøretøyene og passasjerene reiser gratis, har møtt mye motstand. Dersom automatisk betaling med AutoPASS-brikken skal kunne innføres på ferjene, er det imidlertid nødvendig med et slikt enhetlig takstsystem, skriver Erik Amdal og Morten Welde i denne artikkelen, og mener det nye takstsystemet innebærer mange fordeler.
 • Bilen - det mest effektive transportmiddelet

  Samfunnsøkonomiske beregninger viser at personbil er et meget effektivt transportmiddel. Tall fra SINTEF viser at de samfunnsmessige kostnadene ved persontransport med bil i gjennomsnitt ligger på 3-4 kroner pr personkilometer mens tilsvarende kostnader for de øvrige transportmidlene ligger på 5-6 kroner eller mer. Avgifter og tilskudd knyttet til de aktuelle transportformene er holdt utenfor i dette regnestykket. Heller ikke støy og forurensning er inkludert i disse beregningene foreløpig.
 • Konflikter mellom bedrifts- og samfunnsøkonomiske hensyn i kollektivtrafikken

  Et problem med dagens organisering og finansiering av kollektivtransport er at tilpasninger som er samfunnsøkonomisk lønnsomme, ofte er lite lønnsomme for kollektivselskapene. Både i forbindelse med investering og drift finnes det flere mulige konflikter mellom hva som er best rent økonomisk for kollektivselskapet, og hva som gir høyest velferd for samfunnet.
 • Forpliktende storbypakker

  Forpliktende avtaler mellom staten, fylkeskommunene og kommunene er viktige stikkord for bypolitikken i Nasjonal transportplan. De byene som satser på å bygge ut kollektivtrafikken og samtidig fører en restriktiv bilpolitikk, kan vente seg påskjønnelser i form av ekstra investeringsmidler fra staten.
 • Statistikktips: Færre yrkesreiser med fly og flere kvinner i luften!

  Det har i de seneste årene vært en klar nedgang i antallet yrkesreiser med fly, både innenlands og til og fra utlandet. Samtidig er det en tendens til at en stadig større andel av flypassasjerene er kvinner
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS