Du er her

POT - På jakt etter kunnskap

Program for overordnet transportforskning (POT), igangsatt i 2001, er en følge av at Samferdselsdepartementet så behov for et nytt verktøy i sin jakt på kunnskap.

Venn tipset!

Din venn har blitt sendt en e-post om denne artikkelen.

Tips en venn

AV FLEM MING DAHL, frilansjournalist

Relaterte artikler om POT-prosjekter:

Blikk inn i en annerledes fremtid
Nye transportmønstre - ute i verden og hjemme
En god sjåfør kan være avgjørende for betalingsviljen
Til sjenanse for mennesker og miljø
Skip kontra lastebil, hva er best for miljøet?

Staten betaler, samfunnet vinner
Plusser og minuser ved konkurranseutsetting

Departementets arbeid med Nasjonal transportplan hadde avdekket behov for hva det betegner som ”målrettet forskning på overordnede og langsiktige problemstillinger”, et behov som ikke lot seg dekke innenfor rammen av departementets vanlige utredningsbudsjett.

Heller ikke de langsiktige programmene i regi av Forskningsrådet ble sett som egnet til å dekke behovet. Forklaringen er at departementet her ikke har innflytelse på utvelgelse av prosjekter, heller ikke fleksibilitet til å endre forskningstema.

Fra forskning til politikk
Resultatet var altså POT, opprettet som et departementsstyrt forskningsprogram.
Målet for POT er nærmere bestemt å innhente kunnskap som kan inngå som et grunnlag for politikkutvikling.
Et prosjekt utført av Transportøkonomisk institutt (TØI), kan stå som eksempel på hvordan POT har frembrakt matnyttig kunnskap:

Matnyttig kunnskap
Dette TØI-prosjektet så på virkninger av konkurranseutsetting i lokal rutebiltrafikk. Det undersøkte hvordan ansattes lønns- og arbeidsforhold var blitt påvirket av anbud og konkurranseutsetting. Rapporten fra prosjektet viser at ansatte ved hvert tilfelle av nytt anbud opplevde sterkere jobbusikkerhet, og den drøfter ulike modeller for å styrke ansattes rettigheter ved slike tilfeller.
Ifølge Dag Namtvedt, underdirektør i Veg- og sjøtransportseksjonen i departementet, ga resultatene fra TØI-prosjektet et godt utgangspunkt for utforming av ny politikk.

Gjennomtenkte oppgaver
POT-prosjekter blir tildelt midler direkte fra Samferdselsdepartementet. Tildelingen skjer på bakgrunn av vurderinger i en referansegruppe med representanter fra transportetatene, Fiskeri- og kystdepartementet, Forskningsrådet og ulike avdelinger i Samferdselsdepartementet.

Til nå har det vært gjennomført tre runder med prosjektutlysninger i POT-regi. Utlysningene hadde ved utgangen av 2007 resultert i 31 prosjekter. Ferdigstilte prosjektrapporter finnes på departementets hjemmeside (www.odin.dep.no/sd), under fanen Transport og kommunikasjonsforskning.

Budskapet skal frem
Departementet legger vekt på formidling av forskningsresultatene. Derfor har det etter hver utlysningsrunde arrangert en konferanse hvor resultatene av prosjektene er blitt presentert.

Neste konferanse finner sted 2. april. Da er det resultatene fra prosjektene i 3. utlysingsrunde som i hovedsak blir belyst. I motsetning til de tidligere konferansene, blir denne arrangert i samarbeid med Statens vegvesen og Forskningsrådet. Under konferansen vil både departementet og Forskningsrådet vise bredden av transportforskningen som finner sted i deres regi.
Samferdselsminister Liv Signe Navarsete skal åpne konferansen. Deltagerlisten vil ventelig vise representanter for fagetater og myndigheter, brukere, bedrifter og transportorganisasjoner – foruten forskere.

Miljø på dagsordenen
POT blir videreført for perioden 2008-2009, med en finansiell ramme på ca. 3,5 millioner kroner pr. år. Tema for kommende utlysning er fortsatt under diskusjon, men vil trolig fokusere på følgende tema: miljø, regional utvikling, og demografi.
I lys av klimaproblemene er det et stort behov for kunnskap om effekten av klimatiltak innen transportsektoren, derfor temaet miljø.

Under temaet regional utvikling ønskes det blant annet mer kunnskap om sammenhengene mellom transportpolitiske tiltak og regionaløkonomisk vekst og utvikling.

Og under temaet demografi ønskes mer kunnskap om mulige konsekvenser for transportsektoren av en aldrende befolkning.

Invitasjon i posten
Departementet opplyser at den kommende utlysningen i POT vil bli sendt til relevante forskningsmiljøer i løpet av våren.

DEBATTREGLER I SAMFERDSEL
Har du synspunkter på denne saken, så kom gjerne med dem her i kommentarfeltet! Det du skriver vil i de fleste sammenhenger fremstå som mer interessant og troverdig dersom du skriver under fullt navn. Hold deg til saken, vis respekt og raushet overfor andre og deres meninger. Husk at det du skriver kan bli lest av mange!

Ytringer som inneholder trusler eller annen form for sjikane, vil bli fjernet.

Vennlig hilsen
Samferdsel-redaksjonen

comments powered by Disqus

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS