Du er her

På sjøen

 • Nødvendige takstendringer vil gi vinnere og tapere, men:

  AutoPASS i ferjedriften er mulig

  AutoPASS-billettering på ferjene vil lette hverdagen for ferjetrafikantene og forenkle billetteringen. Dette vil imidlertid betinge færre kjøretøyklasser og således innebære at noen må betale mer enn de gjør i dag, mens andre slipper billigere unna.

 • Fremfor store ferjer og få avganger: God butikk å la ferjene gå oftere

  Det kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt å dekke ferjetrafikkveksten gjennom frekvensøkning snarere enn ved bygging av stadig større ferjer, viser nye beregninger.

 • Debatt

  Asfalt over verdens naturarv?

  En mulig fergefri E39, til over 100 milliarder kroner, mellom Trondheim og Kristiansand – denne ideen dyrker Lidvard Skorpa, sjefingeniør i Statens vegvesen Region vest, over to sider i Samferdsel nr. 8, 2012. Vi i Natur­vernforbundet dyrker andre ideer

 • DEBATT

  Økt konkurransekraft til sjøtransporten

  I Samferdsel nr. 9 2011 etterlyser Eivind Hjellum ambassadører som taler sjøtransportens sak. NHO er svært opptatt av at forholdene legges bedre til rette for sjøtransporten. Vi er et talerør for denne næringen

 • Når næringslivet vurderer fergetilbudet:

  Frekvens, pålitelighet og åpningstid er viktigst

  Næringslivet langs kysten mener at hyppige og presise avganger i flest mulig av døgnets timer er det viktigste med fergetilbudet. Fergetakstene blir ikke vurdert som fullt så viktige, men likevel er det nettopp takstene næringslivet er minst fornøyd med. Disse konklusjonene er basert på en nylig gjennomført spørreundersøkelse

 • Ineffektive fergeløsninger:

  Millioner går tapt, miljøgevinster uteblir

  Ved å ta i bruk gjennomtenkte løsninger for fergekaier, slik at av- og påkjøring kan skje mest mulig effektivt, er det ifølge Peter Hansen mulig å hente ut både en stor miljøgevinst og en tilsvarende stor økonomisk besparelse

 • Økende containertransport

  Vareimport fra Asia øker og bidrar til økt containertransport. De siste årene har det vært sterkere vekst i antall containere til andre havner på Østlandet enn til Oslo, en utvikling som snudde igjen i 2006
 • Havnemyndighetenes rolle i endring

  Liberalisering innen transportsektoren har endret havnemyndighetenes ansvarsområde. De fungerer i større grad som landeiere, slik at deres inntekter er basert på tomteutleie og havneavgifter, mens private aktører er ansvarlige for selve godshåndteringen
 • Skip kontra lastebil, hva er best for miljøet?

  Har de rett, de mange som lenge har ment at godstransport med skip er mindre miljøfiendtlig enn godstransport med lastebil?
 • Sjøtransport: Høyere fart gir betydelig utslippsøkning

  Godstransport med skip vil i de fleste tilfeller være mer miljøvennlig enn andre transportmidler, mens persontransport på sjø ofte gir større utslipp enn alternativ transport. Seilingsdistanse i forhold til landtransport, utnyttelsesgrad, seilingshastighet og teknologisk utvikling er viktige elementer som påvirker sjøtransportens miljøfordeler
 • Tweets

Ansvarlig redaktør:  Kommunikasjonssjef Harald Aas, E-post: ha@toi.no  |  Personvern

Designet og utviklet av CoreTrek AS